FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین و آفریقایی پوهنتون لندن و سند ماستری اش را در بخش برنامه ریزی انکشافی از کالج دانشگاهی لندن به دست آورده است

زبان: دری
تعداد صفحات: ۲
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط