FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو بوده و عمدتاً کنترول نشده، و به شکل شهرک های غیررسمی ساخته شده است. این شهرک ها از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب و زباله ها، دسترسی آسان جوانان به مکاتب و زمین های بازی و محلات کار مناسب مردان و زنان برخوردار نیستند. تمامی این تسهیلات در مفکورۀ «شهر خوب » شامل بوده و قرار است که با همکاری نزدیکِ ادارات ملی و بین المللی و ساکنین مربوطه ایجاد شوند و ساختارهای اداری شهرها از شاروالی گرفته تا ناحیه، گذر و شوراهای انکشافی محلی نقش های مشخصی در این عرصه ایفا نمایند.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط