FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو است که عمدتاً کنترول نشده، به شکل شهرک های غیررسمی » است و از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب و زباله ها، دسترسی آسان جوانان به مکاتب و زمین های بازی و محلات کار مناسب مردان و زنان برخوردار نیستند. تمامی این تسهیلات در مفکورۀ «شهر خوب » شامل بوده و قرار است که با همکاری نزدیکِ ادارات ملی و بین المللی و ساکنین مربوطه ایجاد شوند و ساختارهای اداری شهرها از شاروالی گرفته تا به «ناحیه « ،» گذر » و شوراهای انکشافی محلی دارای نقش های مشخصی در این عرصه ایفا نمایند شرکای افغان-آلمانی به طور مشترک «حکومتداری شهری » را به عنوان یکی از شش موضوع مجمع حکومتداری افغانستان در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷انتخاب کردند تا از سویی چالش های عمده این سکتور را به بحث گرفته و از سوی دیگر فهم بهتر از انکشافات اخیر ایجاد نمایند.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: Dari
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط