FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و سفارشات برای آینده

یافته های این مقاله نشان می دهد که تغییر مشروع در نظام سیاسی افغانستان نیازمند قانون اساسی اصلاح شده است. اقتدار برای اصلاح قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۱۱ قانون اساسی به لویه جرگه داده شده است. اکثر کارشناسان مصاحبه شده دریافتند که در شرایط کنونی موانع مهمی برای تشکیل لویه جرگه وجود دارد. به عنوان یک موضوع حقوقی، بعید است که لویه جرگه بتواند تحت قانون اساسی تشکیل شود؛ چرا که (۱) افغانستان انتخابات شورای منطقه را برگزید؛ و (۲) همانطور که برخی از کارشناسان اشاره می کنند، مشروعیت پارلمان فعلی نیز مورد بحث است. همه، اما یکی از کارشناسان، موانع اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای تشکیل لویه جرگه در نظر گرفتند. به طور خاص، برخی از کارشناسان ترس از این دارند که مسائل قومی ممکن است غالب باشند، و منجر به لویه جرگه برای بحث بیشتر در مورد مسائل هویت و زبان بیشتر از بحث در مورد ساختار دولت

نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: قانون اساسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۵۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی

اثر مرتبط