FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

واقعاً بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این ولایت حمایت کرده است؟

هدف ایجاد زون غذایی هلمند کاهش سریع و قابل ملاحظۀ کشت کوکنار بود. این برنامه بطور مستقیم از جانب حکومت های انگلستان و ایالات متحده با فراهم کردن مبلغ ۱۲ تا ۱۸ ملیون دالر سالانه در خلال خزان سال های ۲۰۰۸  و ۲۰۱۲ تمویل میگردید. این برنامه موازی با افزایش گستردۀ تعداد نیرو های نظامی بین المللی و افغان که در هلمند میجنگیدند و افزایش کمک های انکشافی تحت عنوان” موج بزرگ/ خیزاب”، تطبیق گردید. در دوران فعالیت زون غذایی و خیزش متذکره، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت کرد تا حاکمیت خود را در سراسر هلمند مرکزی گسترش دهد؛ پایگاه های نظامی در سر هر دوراهی تأسیس گردید، دسترسی به خدمات حکومتی مانند صحت و معارف بطور اساسی بهتر شد، سطح کشت کوکنار بشکل دراماتیک از ۱۰۳۵۹۰ هکتار در سال ۲۰۰۸  به۵۳۳۰۷  هکتار در سال ۲۰۱۲ کاهش پیدا کرد. ولی این مسایل فعلا در کدام وضعیت قرار دارند، یعنی پنج سال بعد از پایان یافتن زون غذایی ۲ ۵ هلمند و سه سال بعد از خروج نیرو های نظامی از هلمند؟ این گزارش با استفاده از کار عمیق ساحوی و با استفاده از تصاویر بسیار واضح در خلال سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۷ این موضوع را آشکار ساخته است که زون غذایی هلمند و خیزش متذکره چقدر غیر پایدار ثابت گردیده است.

عنوان :
نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: مدیریت منابع طبیعی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۶۰
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط