FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

نوع شناسی منازعۀ کوچی- ده نشین در افغانستان

در حالیکه منازعه روی سرحدات و زمانبندی مهاجرت یک ویژگی دیرینهء روابط کوچی/ ده نشین در افغانستان میباشد، این پروژۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریافته که انواع منازعات جدیدی بروز کرده است. احزاب، سازمان ها و لابی های سیاسی نقش بزرگتری را امروز در افغانستان نسبت به زمان قبل از جنگ بازی میکنند و جمعیت افغانستان در اقدامات جمعی، توانایی بسیار زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است. شکل بسیار مهم منازعۀ کوچی/ ده نشین فعلاً روی سوء استفاده از زمین های دولتی و معمولاً چراگاه ها است. هردو، یعنی ده نشینان و کوچی های که جایی شده اند در نتیجۀ فشار نفوس و توسعۀ شهری، تلاش میکنند تا بر چراگاه ها ساختمان بسازند یا آنرا کشت کنند. به طور خلاصه، نتایج این نظرسنجی، دو نوع منازعه را نشان میدهد:

ممانعت ده نشینان برای دسترسی کوچی ها به علفچرها و رقابت میان ده نشین و جمعیت کوچی روی سوء استفاده از زمین علفچر.

نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: مدیریت منابع طبیعی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴۰
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط