FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

از کتگوریهای مروج برای تشریح بازارها نمیتوان در افغانستان استفاده کرد. عمده فروشان و پرچون فروشان فقط نام هائی هستند که نمی توانند تشریح کنند کار گزاران چه میکنند. کارگزارانیکه از نفوذ سیاسی قوی برخوردارند با استفاده از ارتباطات شان کرایۀ بازارها را برای خود جذب و جهت زنده و فعال نگهداشتن شبکه هایشان – البته مطابق روش های انحصار گرایانه، برای آنانیکه از ارتباطات کمتر نیرومندی برخوردارند – دوباره توزیع مینمایند. این تحقیق بیان داشته است که عدم تطابق با قوانین نوشته نشده اجتماعی که اقتصاد افغانستان را شکل میدهد، احتمالا یک گزینه نیست.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
موضوع: حمایت اجتماعی و معیشت
زبان: دری
تعداد صفحات: ۲۲
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط