FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

سازمان و تشکیلات ادارۀ عامه در پرتو قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان

نظام ادارۀ عمومی یکی از مباحث مهم مورد نظر قانون گذار اساسی در افغانستان بوده است.طوریکه مواد هفتگانه فصل هشتم قانون اساسی ۱۳۸۲ شالوده و شاکله اصلی و سبک سازمان اداری را پی ریزی و طرح نموده است.اما، با بررسی مفاد مرتبط به سازمان و تشکیلات اداره مبرهن می شودکه از یک طرف بخشی از این مفاد جنبه عملی نیافته است و از جانب دیگر شکل گیری و انکشاف ساختارهای اداری موجوداز وفادار ماندن به این مفاد باز مانده اند.بناءً، در کنار سایر کاستی های قانون اساسی که طی یک و نیم دهه عمر آن آشکار گردیده است،یکی هم مبانی و چارچوب حقوقی نظام اداری افغانستان می باشد.انتقادات وارد برمحتوای قانون اساسی مرتبط به نظام اداری از ابهامات و تناقضاتی پرده بر میدارد که نیازبه تعدیل آنرا می تواند مؤجه جلوه دهد.

نوعیت نشریه: مقاله اجمالی
موضوع: قانون اساسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴۶
همچنین به دسترس است به: انگلیسی

اثر مرتبط