FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

قوه مقننه یا پارلمان ها به عنوان بالاترین نهاد قانون ساز در یک کشور که مطالبات ملت خود را انعکاس می دهند ایجاد می شود. آن ها با انجام سه وظیفه ی اساسی نقش مهمی را در حیات ملت خود بازی می کنند

:۱ وضع، تعدیل و لغو قوانین  ۲: نمایندگی از خواست و دیدگاه مردم در تمام انواع پروسه های تصمیم گیری و۳: بررسی از عملکرد قوه مجریه برای تضمین حساب دهی آن به مردم. انجام موفقانه ی این سه کارکرد اساسی مستلزم داشتن یک ارگان موثر، کارامد و قوی می باشد.

این تحقیق میکانیزم های ضروری برای داشتن پارلمان تاثیرگذار و پویا و تفکیک قوا به معنای واقعی آن پیشنهاد میکند. تغییر سیستم انتخاباتی، و تشویق رشد احزاب سیاسی، گام موثر برای توانمندسازی عملکرد پارلمان پیشنهاد میگردد.

نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: قانون اساسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴۳
همچنین به دسترس است به: انگلیسی

اثر مرتبط