FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

دموکراسی پارلمانی در افغانستان عمر طولانی نداشته است. بنابرین، پارلمان افغانستان در ساختن نقطه وصل میان قوای مجریه و مقننه موثر و موفق نبوده است. در کمتر از ۱۰ سال )در دهه دموکراسی(، پارلمان پنج حکومت را تغییر داد و مسبب بی ثباتی سیاسی و بحران در کشور شد. با بی اعتبار شدن قانون اساسی سال ۱۹۶۴ از سال ۱۹۷۴ الی ۲۰۰۱ افغانستان فاقد مکانیزم و ساختار پارلمانی بود. این پالیسی نامه به بررسی چگونگی استفاده پارلمان از قدرت اش در مطابقت به قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ در یک دهه گذشته میپردازد. همچنان این تحقیق سفارشاتی را با تشخیص مشکلات موجود در پارلمان و موثریت مداوم از طریق بهبود صلاحیت های آن مطابق به قانون اساسی، مطرح میکند.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
موضوع: قانون اساسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط