FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

این توضیح نامه دلایل اینکه والدین اطفال شانرا به مکتب می فرستند یا نمی فرستند و چه عواملی بالای تصمیم شان اثر گذار است را مورد بحث قرار میدهد.

نوعیت نشریه: مقاله اجمالی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۱۰
همچنین به دسترس است به: انگلیسی

اثر مرتبط