FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

از سردرگمی به یک دیدگاه: ساختار های حکومتداری محلی در افغانستان

این توضیح نامه نقش شورای ولایتی  و کمیته های انکشاف ولایتی را از دیدگاه دولت برای اصلاح حکومتداری محلی مورد بررسی قرار میدهد.

زبان: Dari
تعداد صفحات: ۱۸
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط