FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

هدف عمومی این نشریه اینست تا بتواند منازعات مربوط به زمین را به صورت منصفانه، موثر و قانونی حل و فصل و یا در حل و فصل آن همکاری نماید

زبان: Dari
تعداد صفحات: ۵۲

اثر مرتبط