FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در ۱۳۸۸ نشر گردید در مورد استراتژی تحقیق این اداره، رویداد ها، کتابخانه معلومات ارائه میکند.

نوعیت نشریه: جزوه معلوماتی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۲
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط