د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، نهمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۹ مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د وري په مياشت کې خپره شوې ده

1385 – د الف څخه تر یا : دافغانستان لپاره مرستندوی لارښود پنځمه ګڼه

د الف څخه تر یا د لارښود  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د اصطلاحاتو، جوړښتونو، میکانیزمونو او د همغږو کوونکو او د افغانستان د حکومت د بیا رغونې د هڅولپاره یو مخکښه  او مهم لارښود دی. ددې لا دیر ولولئ

په ګاډۍ پسې آس تړل؟ په افغانستان كې خصوصي كول او اقتصادي سمون

دغه توضیحي پاڼه په دې هکله بحث کوي چې حکومت د شرکتونو تر خصوصي کولو وړاندې  چې له مالي پلوه دومره زیان اړونکې نه دي جوړښتي سمون پلی کړي څو د بسیا پانګونې قانون تضمین، امنیت او بنسټونو ته وده لا دیر ولولئ

په افغانستان کی د ولایاتونو د حکومت جوړښتونه له ګډوډیو څخه د سمون پر لور

نوموړې توضيح پاڼه د سيمه ايزې حکومتدارۍ د سمون لپاره د دولت د آند په نظر کې نيولو سره د ولايتي شوراګانو او د ولايتي پرمختيايي کميټو ونډه توضيح کوي

د پرمختګ ارزونه: په افغانستان کې د سیمه ایزه ادارې په باب نوی راپور

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې او نړیوال بانک په ۱۳۸۱ کال  په افغانستان کې د سیمه ایزې ادارې په هکله څیړنه تر سره کړه. د دې څیړنې اساسي ټکې په شپږو ولایتونو بدخشان، بامیان، فاریاب، هرات، کندهاراو وردک لا دیر ولولئ

د ملي پیوستون د پروګرام ښه هماهنګي: د تسهیل کوونکو غړو سره د ستونزو او د حل د لارو چارو په هکله مباحثې

دغه مقاله دملی پیوستون د پروګرام د پلې کوونکو له خوا د اندیښنې وړ درې مهمو برخو څارنه کوي: د موجوده ځواک د جوړښتونو له بیلابیلو اړخونو سره د ملي پیوستون د پروګرام سمون، د ملي پیوستون په پروګرام کې لا دیر ولولئ

د ملي پیوستون د پروګرام ښه هماهنګي: د تسهیل کوونکو غړو سره د ستونزو او د حل د لارو چارو په هکله مباحثې

دغه مقاله دملی پیوستون د پروګرام د پلې کوونکو له خوا د اندیښنې وړ درې مهمو برخو څارنه کوي: د موجوده ځواک د جوړښتونو له بیلابیلو اړخونو سره د ملي پیوستون د پروګرام سمون، د ملي پیوستون په پروګرام کې لا دیر ولولئ

د معيشت بله لاره: حقیقت یا شعار؟

ددې معلوماتي پاڼې موخه دا ده څو دا په ډاګه کړي چې څه کول په کار دي چې د معیشت د بلې لارې مفکوره د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې موخې تعقیب کړي تر څو وکولای شي چې لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، اوومه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې اوومه ګڼه ده چې د ۱۳۸۴ کال د لړم په مياشت کې خپره شوې ده

د افغانستان دڅیړنې خبرپاڼه ،لسمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۱۰مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د چنګاښ په مياشت کې خپره شوې ده