ټولنيزو شبکو ته د ښاري بيوزلو خلکو د سختو اړتياوو او د زيان مننې د کمولو په منظور د ټولنيز ملاتړ د سيستمونو جوړول

نوموړې پالسي پاڼه د ټولنيزو شبکو د مسؤليت د کمښت او د ځواکمنو او بيوزلو کورنيو د نښلوونکو اړيکو د زياتوالي په منظور لاندې ټکي وړاندې کيږي.۱. د ښاري بيوزلو خلکو د ستونزو د حل کولو او د حل د لا دیر ولولئ

موخه ايزې مرستې له هغو کورنيو سره چې بيلابيلو ګټورو او د ښو عوايدو کارونو ته لاسرسي نه لري

نوموړې پاليسي پاڼه د کورنۍ د غړو د ګټو ځانګړې کچه او د کار د چمتوالي په ستراتيژيو باندې د هغو د اغيزمنتيا څرنګوالئ او په پايله کې ددغو کاري سمبالتيا او د بيلګو د اغيزې اچونې څرنګوالي د ژوند لا دیر ولولئ

بيوزله کورنيو ته د بنسټيزو خدمتونو د غوښتنې د حق ورکولو لپاره د غير رسمي استوګنو قانوني کول

د بيوزله ښاري کورنيو د ژوندانه د تيرول ميکانيزمونو او د اوسيدو د بيلابيلو تګلارو د پوهيدنې په خاطر د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۵ کلونو تر منځ د افغاستان په څو ښارونو کې يوه لا دیر ولولئ

بيوزله ښاري اوسيدونکو سره د مرستې لپاره د پاليسيو او پروګرامونو سمون تر څو هغوی له پورونو څخه ډډه او د راتلونکې لپاره پس انداز وکړي

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې پواسطه ترسره شوې اوږدمهاله څيړنه راښايي چې د لږ او محدود درآمد درلودونکو ښاري کورنيو لپاره ډیرې زياتې ستونزې د پيسو په لاس ته راوړلو کې شته څو دوی خپل کورنۍ ته لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، نهمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۹ مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د وري په مياشت کې خپره شوې ده

1385 – د الف څخه تر یا : دافغانستان لپاره مرستندوی لارښود پنځمه ګڼه

د الف څخه تر یا د لارښود  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د اصطلاحاتو، جوړښتونو، میکانیزمونو او د همغږو کوونکو او د افغانستان د حکومت د بیا رغونې د هڅولپاره یو مخکښه  او مهم لارښود دی. ددې لا دیر ولولئ

په ګاډۍ پسې آس تړل؟ په افغانستان كې خصوصي كول او اقتصادي سمون

دغه توضیحي پاڼه په دې هکله بحث کوي چې حکومت د شرکتونو تر خصوصي کولو وړاندې  چې له مالي پلوه دومره زیان اړونکې نه دي جوړښتي سمون پلی کړي څو د بسیا پانګونې قانون تضمین، امنیت او بنسټونو ته وده لا دیر ولولئ

په افغانستان کی د ولایاتونو د حکومت جوړښتونه له ګډوډیو څخه د سمون پر لور

نوموړې توضيح پاڼه د سيمه ايزې حکومتدارۍ د سمون لپاره د دولت د آند په نظر کې نيولو سره د ولايتي شوراګانو او د ولايتي پرمختيايي کميټو ونډه توضيح کوي

د پرمختګ ارزونه: په افغانستان کې د سیمه ایزه ادارې په باب نوی راپور

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې او نړیوال بانک په ۱۳۸۱ کال  په افغانستان کې د سیمه ایزې ادارې په هکله څیړنه تر سره کړه. د دې څیړنې اساسي ټکې په شپږو ولایتونو بدخشان، بامیان، فاریاب، هرات، کندهاراو وردک لا دیر ولولئ

د ملي پیوستون د پروګرام ښه هماهنګي: د تسهیل کوونکو غړو سره د ستونزو او د حل د لارو چارو په هکله مباحثې

دغه مقاله دملی پیوستون د پروګرام د پلې کوونکو له خوا د اندیښنې وړ درې مهمو برخو څارنه کوي: د موجوده ځواک د جوړښتونو له بیلابیلو اړخونو سره د ملي پیوستون د پروګرام سمون، د ملي پیوستون په پروګرام کې لا دیر ولولئ