د ګټو موضوع: د افغانستان په ولسي جرګه كې جنسيت او د حضور سياست

د افغانستان په ملي شورا کې د ۲۴۹ څوکیو له ډلې څخه  تر څلورمې برخې څخه زیاتې څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوي دي، خو د ښځو لپاره د دې سیاسي فضا رامینځ ته کیدل د دوی د جنسیت(جندر) د ډله لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنو خبر پاڼه، ۱۴ ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۱۴ ګڼه ده چې د ۱۳۸۶ کال د چنګاښ په مياشت کې خپره شوې ده

دولت ته مرسته؟ په افغانستان کې نړيوالې مرستې او د دولت جوړونې توپیرونه

دغه توضیح پاڼه د بهرنیو مرستو، دولت جوړونې او هغه کړکیچ تر مینځ اړیکې راسپړي چې افغانستان اوس مهال ورسره مخامخ دی.  دا تر ننه پورې  د مرستو د اغیزمنتوب شننه کوي او د افغان حکومت او مرستندویه ټولنو له لا دیر ولولئ

د افغنستان د څیړنې خبر پاڼه، دیارلسمه ګڼه

دا دافغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې 13;مه ګڼه

ټولنيزو شبکو ته د ښاري بيوزلو خلکو د سختو اړتياوو او د زيان مننې د کمولو په منظور د ټولنيز ملاتړ د سيستمونو جوړول

نوموړې پالسي پاڼه د ټولنيزو شبکو د مسؤليت د کمښت او د ځواکمنو او بيوزلو کورنيو د نښلوونکو اړيکو د زياتوالي په منظور لاندې ټکي وړاندې کيږي.۱. د ښاري بيوزلو خلکو د ستونزو د حل کولو او د حل د لا دیر ولولئ

موخه ايزې مرستې له هغو کورنيو سره چې بيلابيلو ګټورو او د ښو عوايدو کارونو ته لاسرسي نه لري

نوموړې پاليسي پاڼه د کورنۍ د غړو د ګټو ځانګړې کچه او د کار د چمتوالي په ستراتيژيو باندې د هغو د اغيزمنتيا څرنګوالئ او په پايله کې ددغو کاري سمبالتيا او د بيلګو د اغيزې اچونې څرنګوالي د ژوند لا دیر ولولئ

بيوزله کورنيو ته د بنسټيزو خدمتونو د غوښتنې د حق ورکولو لپاره د غير رسمي استوګنو قانوني کول

د بيوزله ښاري کورنيو د ژوندانه د تيرول ميکانيزمونو او د اوسيدو د بيلابيلو تګلارو د پوهيدنې په خاطر د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۵ کلونو تر منځ د افغاستان په څو ښارونو کې يوه لا دیر ولولئ

بيوزله ښاري اوسيدونکو سره د مرستې لپاره د پاليسيو او پروګرامونو سمون تر څو هغوی له پورونو څخه ډډه او د راتلونکې لپاره پس انداز وکړي

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې پواسطه ترسره شوې اوږدمهاله څيړنه راښايي چې د لږ او محدود درآمد درلودونکو ښاري کورنيو لپاره ډیرې زياتې ستونزې د پيسو په لاس ته راوړلو کې شته څو دوی خپل کورنۍ ته لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، نهمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۹ مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د وري په مياشت کې خپره شوې ده

1385 – د الف څخه تر یا : دافغانستان لپاره مرستندوی لارښود پنځمه ګڼه

د الف څخه تر یا د لارښود  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د اصطلاحاتو، جوړښتونو، میکانیزمونو او د همغږو کوونکو او د افغانستان د حکومت د بیا رغونې د هڅولپاره یو مخکښه  او مهم لارښود دی. ددې لا دیر ولولئ