په افغانستان کې د کوچی – بزګر ترمينځ د شخړو څيړنه

د کال ۲۰۱۶د دسمبر په مياشت کې، د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې د اروپا د اتحادیې له خوا تمویل شوې پروژه پيل کړه. په نوموړې پروژې کې طبيعي زیرمو د مدیریت په اړینو ساحو کې د درې اړخيزو لا دیر ولولئ

په افغانستان کې قضایي بیا کتنه

د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د پخوانیو اساسي قوانینو په پرتله د قواوو د کنترول او توازن لپاره ډېرو میکانیزمونو ته ځای ورکړی دی. د نورو تر څنگ، قضایي بیا کتنه چې د قانون د واکمني او د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

په ۲۰۰۱ کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته، افغان مشران د یوه نوي ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره سره راغونډ شول. د بُن په کنفرانس کې پلان وشو چې په ۲۰۰۴ کال کې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه څانګې وده یو شالید او د پرمختګ لپاره وړاندیزونه

ددې څېړنې موندنې څرګندوي چې د افغانستان سیاسي سیستم یوه تعدیل شوي اساسي قانون ته اړتیا لري. د افغانستان په اساسي قانون کې د سمونو صلاحیت د اساسي قانون په ۱۱۱ ماده کې لویې جرګې ته ورکړل شوی دي. د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د ښارونو د پراختیایی پروګرام ارزونه

د دې پالیسۍیادښت موخه دا ده چې د اوسني ښاري پراختيا پروګرام د ارزونې مهمو موندنو لنډیز، او د ښه پلي کیدو لپاره د سپارښتنو وړاندیز چی دپالیسي یادښت په راتلونکو لیکونو کې راڅرګندیږي: په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د لا دیر ولولئ

د کانونو حکومتولۍ: داستخراجی صنعتونو د مالیو اغیزناک مدیریت

د استخراجي صنعتونو د مالیو اغېزناک مدیریت د سرچینو له پلوه ټولو بډایه هېوادونو په ځانګړي ډول هغو لپاره چې په پرتلیز ډول کمزوری اداري ظرفیت لري یو ننګوونکی خو مهم کار دی. ځکه نو، د محاسبې، راپور ورکولو او لا دیر ولولئ

دکډوالۍحکومتولۍ: په افغانستان کی د مفاهیمو او نهادونو کاری چوکات وده

د وګړو د بې ځایه کېدو له مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره هممهاله، چې په افغانستان کې عامه خدمتونه ننګوي، د کډوالۍ حکومتولي د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو پر کلیدي لومړیتوب بدل شویدی. په داسې حال کې چې کډوالي لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د ښه حکومتولۍ ودې لپاره د مدني ټولنې رول

په افغانستان کی د مدنی ټولنی تعریف، د سازمانونو او ډلو په بڼه د شوراګانو، جرګو، د ټولنی د پراختیایی شوراګانو او نورو دودیزو جوړښتونو او استازو لکه علماء او ملکانو څخه شامل دی. په دودیزه توګه د دولت د لا دیر ولولئ

حکومت خلکو ته نږدې کول : په افغانستان کی د پلان او بودیجی جوړولو بهیر غیر مرکزی کول

دغه څیړنپاڼه   په افغانستان کی د ولایتی پلان او بودیجی  پر موضوع چی عامه مالی سمبالښت پروسی او مراجعی ازمایی ،  د ۱۳۹۵ کال د زمری په میاشت کی خلکو ته  وړاندی شو. د یو روښانه سیمه ایزی حکومتدارۍ چوکاټ لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنی او ارزونې اداره خپل نوې مشرې”ډاکټره اورځلا اشرف نعمت” ته د زړه له کومې ښه راغلاست وايي

ډاکټره اورځلا اشرف نعمت په نړیواله کچه بوه پیژندل شوې فعاله او څیړونکی ده. نوموړې، د ټولنپوهنې کارپوهه او خپل دوکتورا سند یې د پرمختیايي څیړنو په برخه کې د لندن پوهنتون د ختیځ او افریقايي څیړنو له پوهنځي څخه لا دیر ولولئ