په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

په ۲۰۰۱ کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته، افغان مشران د یوه نوي ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره سره راغونډ شول. د بُن په کنفرانس کې پلان وشو چې په ۲۰۰۴ کال کې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه څانګې وده یو شالید او د پرمختګ لپاره وړاندیزونه

ددې څېړنې موندنې څرګندوي چې د افغانستان سیاسي سیستم یوه تعدیل شوي اساسي قانون ته اړتیا لري. د افغانستان په اساسي قانون کې د سمونو صلاحیت د اساسي قانون په ۱۱۱ ماده کې لویې جرګې ته ورکړل شوی دي. د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د ښارونو د پراختیایی پروګرام ارزونه

د دې پالیسۍیادښت موخه دا ده چې د اوسني ښاري پراختيا پروګرام د ارزونې مهمو موندنو لنډیز، او د ښه پلي کیدو لپاره د سپارښتنو وړاندیز چی دپالیسي یادښت په راتلونکو لیکونو کې راڅرګندیږي: په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د لا دیر ولولئ

د کانونو حکومتولۍ: داستخراجی صنعتونو د مالیو اغیزناک مدیریت

د استخراجي صنعتونو د مالیو اغېزناک مدیریت د سرچینو له پلوه ټولو بډایه هېوادونو په ځانګړي ډول هغو لپاره چې په پرتلیز ډول کمزوری اداري ظرفیت لري یو ننګوونکی خو مهم کار دی. ځکه نو، د محاسبې، راپور ورکولو او لا دیر ولولئ

دکډوالۍحکومتولۍ: په افغانستان کی د مفاهیمو او نهادونو کاری چوکات وده

د وګړو د بې ځایه کېدو له مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره هممهاله، چې په افغانستان کې عامه خدمتونه ننګوي، د کډوالۍ حکومتولي د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو پر کلیدي لومړیتوب بدل شویدی. په داسې حال کې چې کډوالي لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د ښه حکومتولۍ ودې لپاره د مدني ټولنې رول

په افغانستان کی د مدنی ټولنی تعریف، د سازمانونو او ډلو په بڼه د شوراګانو، جرګو، د ټولنی د پراختیایی شوراګانو او نورو دودیزو جوړښتونو او استازو لکه علماء او ملکانو څخه شامل دی. په دودیزه توګه د دولت د لا دیر ولولئ

حکومت خلکو ته نږدې کول : په افغانستان کی د پلان او بودیجی جوړولو بهیر غیر مرکزی کول

دغه څیړنپاڼه   په افغانستان کی د ولایتی پلان او بودیجی  پر موضوع چی عامه مالی سمبالښت پروسی او مراجعی ازمایی ،  د ۱۳۹۵ کال د زمری په میاشت کی خلکو ته  وړاندی شو. د یو روښانه سیمه ایزی حکومتدارۍ چوکاټ لا دیر ولولئ

د افغانستان د څیړنی او ارزونې اداره خپل نوې مشرې”ډاکټره اورځلا اشرف نعمت” ته د زړه له کومې ښه راغلاست وايي

ډاکټره اورځلا اشرف نعمت په نړیواله کچه بوه پیژندل شوې فعاله او څیړونکی ده. نوموړې، د ټولنپوهنې کارپوهه او خپل دوکتورا سند یې د پرمختیايي څیړنو په برخه کې د لندن پوهنتون د ختیځ او افریقايي څیړنو له پوهنځي څخه لا دیر ولولئ

په افغانستان کې جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونه: د پرمختګ په حال کې چاره

جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونې پروسه، د یو هیواد په عامه مالي اداره کې د جنسیت لید د ځای پرځای کولو په موخه ترسره کېږي. دغه څیړنه پر دې فرضیې بنسټیزه شوې، چې دولتي بودجه جنسیتي ماهیت نه لري او لا دیر ولولئ

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي اوله برخه: اوسنی وضعیت

دغه پروګرام چې د جرمني او افغان همکارانو لخوا پیل شوی، ډېر په وخت کار دی، ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د تګلارو په اړه بحث ته زمینه برابروي. څېړونکي او تګلاره جوړوونکي د حکومتولۍ په برخه لا دیر ولولئ