زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

این پالیسی نامه به طور مختصر چهارچوبی را ارایه می کند که به ما در تحلیل و درک انگیزه های زنان رأی دهنده و نامزد و عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده مشارکت زنان به حیث رأی دهنده و نامزد در ادامه مطلب

رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

در سال ۲۰۱۰، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مطالعه ای را در مورد محصلان پوهنتون ها و گرایش‌های سیاسی آن ها انجام داد. در عوض، پروژه کنونی برآموزش در لیسه های دولتی تمرکز دارد. بخش همراه این مطالعه تحت عنوان ادامه مطلب

یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می ۲۰۱۵ میلادی کوکنار و معیشت روستایی

این یادداشت شرحی از یافته های ابتدایی به دست آمده از کار  ساحه‌یی در ده روستای ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ در جریان دو هفته نخست می ۲۰۱۵ میلادی است. مناطق مذکور که در غرب شهر مزارشریف قرار ادامه مطلب

سیاسی سازی لیسه های افغانستان

فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان، پدیده تازه ای نیست. در جریان دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، احزاب سیاسی جدید این کشور، مکاتب و پوهنتون ها را به حیث بسترایده آل و مطلوب جلب و جذب اعضا شناسایی کرده ادامه مطلب

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در “رفتار روستا” و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات ادامه مطلب

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: ۱۹۲۴ – ۲۰

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴ ، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی۱۹۳۱و۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در نظام حقوقی ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۴

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان ۱۳۸۶ نشر گردید

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این ادامه مطلب

تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل

بنابر دلایل تاریخی و عملی، نویسندگان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ زمینه را برای بوجود آمدن یک قوه اجرایی قوی مساعد کردند. نه تنها قدرت در پایتخت کشور متمرکز شد، بلکه اختیارات گسترده ای به قوه اجرایی به منظور به کار ادامه مطلب

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: -۱۹۲۴ ۲۰۰۴

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی ۱۹۳۱ و ۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در ادامه مطلب