تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: ۱۹۲۴ – ۲۰

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴ ، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی۱۹۳۱و۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در نظام حقوقی ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۴

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان ۱۳۸۶ نشر گردید

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این ادامه مطلب

تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل

بنابر دلایل تاریخی و عملی، نویسندگان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ زمینه را برای بوجود آمدن یک قوه اجرایی قوی مساعد کردند. نه تنها قدرت در پایتخت کشور متمرکز شد، بلکه اختیارات گسترده ای به قوه اجرایی به منظور به کار ادامه مطلب

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: -۱۹۲۴ ۲۰۰۴

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی ۱۹۳۱ و ۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در ادامه مطلب

کاهش و انحطاط: عدم رسيده گی به نگرانی های اساسی، و نا امنی خانواده های روستايی

فقر و تنگدستی مردم روستا نشين در بخش های بزرگ افغانستان در حال افزايش است. باوجود موجوديت يک دهه کمک های انکشافی که تغييرات محسوسی را در بهبود نظام آموزش و پرورش، خدمات صحی، و برق به ميان آورده است؛ ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۳۰

این نسخه جولای/آگست ۲۰۱۱  خبرنامه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است. هدف این خبرنامه کمک به خوانندگان در مورد تحقیقات جدید در افغانستان است تا به انتشار یافته های این تحقیقات و تجزیه و تحلیل آن ها کمک کند. این نسخه ویژگی های ادامه مطلب

از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان – نسخه سیزدهم ۱۳۹۴

نسخه یازدهم از A  تا Z راهنمای در حال حاضر در دسترس است. این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با ادامه مطلب

زمینه های گسترش: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال ۲۰۱۳

در کل پیش بینی میشود که پس از سال بحرانی ۲۰۱۴، زمانی که نیروهای نظامی بین المللی جنگی از افغانستان بیرون میشوند و این کشور رئیس جمهور آینده اش را انتخاب میکند، کشت کوکنار افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در ادامه مطلب

دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

این تحقیق در مورد بازار پیاز بوده و اینکه چگونه بازار کالاهای زراعتی فعالیت می کنند و شیوه هایی که روابط اجتماعی دسترسی به بازار را در ارتباط با اطلاعات، قرضه، مصارف مبادله، رفع خطرات مساعد می سازند، مطالعه می ادامه مطلب