واقعاً بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این ولایت حمایت کرده است؟

هدف ایجاد زون غذایی هلمند کاهش سریع و قابل ملاحظۀ کشت کوکنار بود. این برنامه بطور مستقیم از جانب حکومت های انگلستان و ایالات متحده با فراهم کردن مبلغ ۱۲ تا ۱۸ ملیون دالر سالانه در خلال خزان سال های ادامه مطلب

درک کنترول و نفوذ: آنچه را که کوکنار و مالیه در زمینۀ حاکمیت دولت افغانستان آشکار میسازد

یکتعداد از سازمان ها وجود دارد که تلاش کرده اند تا کنترول حکومت در افغانستان را ترسیم کنند. ۱ به هر صورت، با در نظر گرفتن تکرار انعکاس این موضوع در مطبوعات و گزارشات رسمی، این مقاله انتقادی را از ادامه مطلب

مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

مصئونیت شهری مفکوره نسبتاً نوینی در محیط پالیسی، برنامه ریزی شهریِ برون و درون بودجه ملی و قواعد و رویه های اداری در افغانستان است. رشد سریع شهرنشینی طی ۱۶ سال گذشته موجب آسیب پذیری ها، محرومیت ها و ناامنی ادامه مطلب

بازنگری قضایی در افغانستان یک عملکرد نا کامل

بازنگری قضایی عبارت از صلاحیت یک محکمه و یا یک نهاد مشابه است، تا مطابقت قوانین و مصوبات عامه را با قانون اساسی بازنگری کرده و بر اساس آن تصمیم اتخاذ کند. گرچه قضیۀ ماربور یوی مادیسن نشان می دهد ادامه مطلب

خلاصه ای در مورد منازعه کوچی – زمینداران در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه ای را که توسط اتحادیۀ اروپا تمویل گردیده، در ماه دسامبر  ۲۰۱۶ راه اندازی کرد: «تلاش تحقیقی سه جانبه در زمینه های اساسی مدیریت منابع طبیعی  پالیسی زون غذایی، آب های زیرزمینی و منافع ادامه مطلب

باز نگری قضایی در افغانستان

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان در مقایسه به قوانین ما قبل خود در برگیرندۀ میکانیزم های بیشتر کنترول و توازن قوا است. از جمله، قانون اساسی جدید بازنگری قضایی، و یا به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون ادامه مطلب

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی در مورد راهِ پیشرو

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ ، رهبران افغانستان غرض ایجاد چهارچوب یک حکومت دموکراتیک جدید برای کشور گرد هم آمدند. در کنفرانس بُن، طرحی برای تسوید و تصویب یک قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ تهیه شد و ادامه مطلب

تأثیرات اصلاحات سکتور آب بالای تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی قانون آب را بر اساس اصول مديريت همه جانبه منابع آب (IWRM) مرعي االجرا ساخت و هدف آن تبديل زراعت به محرکه – فعال اقتصاد کشور بود. هرچند اين سکتور ظرفيت هاي بالقوه براي کمک ادامه مطلب

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و سفارشات برای آینده

یافته های این نشریه نشان میدهد که ایجاد تغییر مشروع در نظام سیاسی افغانستان مستلزم تعدیل قانون اساسی خواهد بود. صلاحیت تعدیل قانون اساسی طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی به لویه جرگه واگذار شده است. اکثر کارشناسانی که با آنان ادامه مطلب

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو بوده و عمدتاً کنترول نشده، و به شکل شهرک های غیررسمی ساخته شده است. این شهرک ها از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون ادامه مطلب