سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان

این مقالۀ معلوماتی یافته ها و شواهد در مورد ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت را برجسته میسازد. این مقاله در نتیجۀ پنچ سال تحقیق (۲۰۱۲ – ۲۰۱۷ ) واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد مسئله ارتباطات میان ارائه ادامه مطلب

بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

تازه ترین گزارش که در مورد”قاچاق انسان” توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا به چاپ رسیده است، افغانستان را به مثابه کشور منبع، ترانزیت و مقصد برای قاچاق مردان، زنان و اطفالی میداند که تابع کار اجباری، و قاچاق ادامه مطلب

از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

از کتگوریهای مروج برای تشریح بازارها نمیتوان در افغانستان استفاده کرد. عمده فروشان و پرچون فروشان فقط نام هائی هستند که نمی توانند تشریح کنند کار گزاران چه میکنند. کارگزارانیکه از نفوذ سیاسی قوی برخوردارند با استفاده از ارتباطات شان ادامه مطلب

آب هرچه عمیق تر، آرام تر: کوکنار نامشروع و تحول دشت های جنوبغرب افغانستان

طی دو دهه اخیر صحراهای جنوب غرب افغانستان به شکل چشم گیر تغییر نموده است. مناطقی که در آغاز قرن ۲۱ خشک و خالی بود، در سا  ۲۰۱۶ به مسکن ۲،۲ میلیون فرد تبدیل گردیده است.علاوه بر آن، این ساحه ادامه مطلب

نوع شناسی منازعۀ کوچی- ده نشین در افغانستان

در حالیکه منازعه روی سرحدات و زمانبندی مهاجرت یک ویژگی دیرینهء روابط کوچی/ ده نشین در افغانستان میباشد، این پروژۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریافته که انواع منازعات جدیدی بروز کرده است. احزاب، سازمان ها و لابی های سیاسی ادامه مطلب

سیستم صحت عامه در افغانستان

این گذارش مسایل عمده را که سکتور صحت عامه با آن مواجه است برجسته ساخته ، رول حکومت ، ادارات سازمان ملل متحد ، کمک دهنده گان و سازمان های غیر حکومتی را مورد بحث قرار داده و در مورد ادامه مطلب

یافته های مطالعات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان میدهد که نزدیک به ۲،۲ ملیون نفر در دشت های بایر مناطق جنوب مسکن گزین شده اند

براساس تحقیق، این گسترش از طریق مداخله دولت یا پروژه های بزرگ آبیاری تمویل کننده گان که در گذشته مشاهده می شد، به وجود نیامده، بلکه در نتیجه خریداری و غصب زمین های که به عنوان “زمین دولتی” تعیین گردیده ادامه مطلب

واقعاً بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این ولایت حمایت کرده است؟

هدف ایجاد زون غذایی هلمند کاهش سریع و قابل ملاحظۀ کشت کوکنار بود. این برنامه بطور مستقیم از جانب حکومت های انگلستان و ایالات متحده با فراهم کردن مبلغ ۱۲ تا ۱۸ ملیون دالر سالانه در خلال خزان سال های ادامه مطلب

درک کنترول و نفوذ: آنچه را که کوکنار و مالیه در زمینۀ حاکمیت دولت افغانستان آشکار میسازد

یکتعداد از سازمان ها وجود دارد که تلاش کرده اند تا کنترول حکومت در افغانستان را ترسیم کنند. ۱ به هر صورت، با در نظر گرفتن تکرار انعکاس این موضوع در مطبوعات و گزارشات رسمی، این مقاله انتقادی را از ادامه مطلب

مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

مصئونیت شهری مفکوره نسبتاً نوینی در محیط پالیسی، برنامه ریزی شهریِ برون و درون بودجه ملی و قواعد و رویه های اداری در افغانستان است. رشد سریع شهرنشینی طی ۱۶ سال گذشته موجب آسیب پذیری ها، محرومیت ها و ناامنی ادامه مطلب