شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

دغه څېړنیزه پاڼه د خدمتونو د وړاندی کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ اړیکو په باب شواهد او موندنې رابرسېره کوي. دغه موندنې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خوا د پنځه کالو څېړنو (۲۰۱۲-۲۰۱۷) په پایله لا دیر ولولئ

موضوعي څیړنه :په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي اداري میکانیزمونه

لپاره چې اجباری کار پرې کیږي او یا ترې جنسی ګټه اخستل کیږي؛ د سرچینې، د ټرانیزیټ په ډول استعمال او د وروستی تم ځآی په توګه په ګوته شوی دی. نوموړي ریپورټ موندلی ده چې افغان حکومت په بشپړه لا دیر ولولئ

په نازکو حالاتو کې اقتصادي پرمختیا له افغانستان څخه زده شوي سبقونه: څېړنه او پرمختیا

دغه څیړنه په افغانستان کی نازک اقتصادی وضعیت تحلیل او څرګندوی چی شته کمزوری رسمی اداری ددی لامل شوی چی په افغانستان کی د اقتصاد ډیری قراردادونه په ټولیزه توګه تر سره شی. دغه څیړنه سپارښتنه کوی چی د اقتصادی لا دیر ولولئ

ولاړې اوبه ژورې ځي: د کوکنارو ناقانونه کښت او د سویل لویدیز افغانستان د دښتو بدلون

د افغانستان حکومت او بهرنیو ځواکونو د کوکنارو د زیرمو د ویجاړولو او کرکیلی په وړاندې مبارزه پیل کړي ده ترڅو د جګړه مارو ډلو د ملاتړ جرړی راوباسي او په هیواد کې د مخدره توکو تولید او قاچاق له لا دیر ولولئ

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې

افغانستان په ۲۰۰ ۹ کال کې د اوبو د سرچینو د بشپړ مدیریت د اصولو پر بنسټ د اوبو قانون نافذ کړ او موخه ئې د اوه چې کرنه د ملي اقتصاد په پرمختیا کې لا ډېره خوځوونکې ونډه واخلي. لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د کوچي- ځایي شخړې ډولونه

که څه هم د سرحدونو او د کډوالۍ د وختونو په تړاو شخړې په افغانستان کې د کوچي او بزګر ترمنځ د اړیکو یو اړین اړخ  دی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری دغې جاري پروژې موندلې چې د لا دیر ولولئ

د هلمند د خوړو زون په رښتني معنا بې ساری: د هلمند د خوړو زون څنگه په دې ولایت کې د کوکنارو د تولید ظرفیت لوړ کړ؟

د هلمند د خوړو د زون ) HFZ ( موخه دا وه چې د کوکنارو په کښت کې چټک او د پام وړ کموالی راولي. دغه پروگرام د امریکا او د برطانیې د حکومتونو له خوا د 2008 او2012  کال لا دیر ولولئ

د کنټرول او نفوذ درک کول: د کوکنارو کښت او مالیات موږ ته د افغانستان د دولت د واکمني په اړه څه وایي؟

یو شمېر سازمانونو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د حکومت د کنټرول ساحې وپېژني. 1 څرنگه چې دغه مسأله په رسنیو او رسمي راپورونو کې ډېر ځله ذکر شوې ده، دغه لیکنه هغې طریقې ته یوه انتقادي کتنه لا دیر ولولئ

په افغانستان کی قضایي بیاکتنه یو نیمگړی عمل

قضایي بیاکتنه د یوې محکمې یا ورته نهاد ځواک دی چې قوانین او عامه لایحې تر کتنې لاندې نیسي او له اساسي قانون سره د هغو د سموالي په باب پرېکړه کوي. که څه هم مربري فون ماډیسن د امریکا لا دیر ولولئ

ښاري خوندیتوب: په افغانستان کې د ښاري سولې جوړونې پروګرام ته یوه بیاکتنه

په افغانستان کې د پالیسي په چاپیریال کی، د ښاروالي په بودجې کې دننه او له هغې څخه بهر پروګرامونو او اداري قواعدو او اجرااتو کې د ښاري خوندیتوب مفهوم په نسبي توګه نوی بریښي. په وروستیو شپاړس کلونو کې لا دیر ولولئ