FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی 1389-1383

Founder(s): UN WOMEN: نمویل کننده
Status: Completed
Publications from this research project:

حقوق زنان ، برابری جنسیتی، و روند انتقال:حفظ دستاورد ها و حرکت به سوی آینده

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی فصل جدیدی از فرصت ها و تغییرات برای زنان افغان ورق خورد. این تحقیق در پی بررسی دستاورد های زنان و دختران افغان در یک دهه گذشته، و رد یابی موانع ومشکلاتی که Read More

حقوق مساوی و فرصتهای نا برابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی

با روی کار آمدن نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی 2004 در افغانستان، گسترش مشارکت سیاسی زنان افغان بطور بی سابقه ای چشمگیر بوده است. در جریان این سالها، حضور و مشارکت زنان بطور متواتر در دور های گوناگون انتخابات Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]