FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی ۱۳۸۹-۱۳۸۳

تمویل کننده: UN WOMEN: نمویل کننده
وضعیت: تکمیل شده است

راه برای مشارکت سیاسی زنان در افغانستان با امکانات امید وارکننده همراه با موانع مایوس کننده هموار گردیده. با درک این واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه تحقیقی جدید را جهت کاوش و بررسی موضوع مشارکت سیاسی زنان افغان در انتخابات پارلمانی و شورا های محلی در طول دهه گذشته به کمک مالی UN Women آغازنموده است. این پروژه هدفمند است تا ارزیابی را در مورد تجارب، دست آوردها، و آموخته ها را از اشتغال زنان در پروسه انتخاباتی افغانستان تهیه دارد.
تحقیق تجارب کاندیدان، رای دهندگان و ارگانهای رسمی انتخابات را در ولایات کابل، بلخ و بامیان با در نظر داشت موانع و مشکلات موجوده و انگیزه ها و موجبات مشارکت، تعبیر و برداشت مردم در قبال مشارکت انتخاباتی،  موثریت پالیسی های موجوده و نقش نهاد های حامی کاندیدان زن را برجسته خواهد نمود. با انجام  این تحقیق امیدواریم تا یک ساختار بنیادی را  برای آگاهی دهی پالیسی ها و برنامه های آینده جهت گسترش و تقویت مشارکت زنان در تصمیم گیری در افغانستان طرح نماییم.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

حقوق زنان ، برابری جنسیتی، و روند انتقال:حفظ دستاورد ها و حرکت به سوی آینده

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی فصل جدیدی از فرصت ها و تغییرات برای زنان افغان ورق خورد. این تحقیق در پی بررسی دستاورد های زنان و دختران افغان در یک دهه گذشته، و رد یابی موانع ومشکلاتی که ادامه مطلب

حقوق مساوی و فرصتهای نا برابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی

با روی کار آمدن نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ۲۰۰۴ در افغانستان، گسترش مشارکت سیاسی زنان افغان بطور بی سابقه ای چشمگیر بوده است. در جریان این سالها، حضور و مشارکت زنان بطور متواتر در دوره های گوناگون انتخابات ادامه مطلب