FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

امنیت

Status: Completed
Publications from this research project:

صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان

دانستن اهمیت و بازتاب اندیشه ها در مورد این راهبرد و همچنان برداشت های جوانب درگیر روی مساحی و چالش های فرا راه پروسۀ مصالحه و استقرار مجدد در کشور، محراق توجه این نشریه را تشکیل میدهد.

حاكميت قانون؟ تلاش برای اصلاح پولیس ملی افغانستان

این نشریه یک شرح کلی از بخش پولیس افغانستان ارائه میدهد و تلاشهای مبنی بر ایجاد اصلاحات از سا 1381 را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی پنج مسئله مهم می پردازد.دیدگاه کلی درمورد پولیس ایجاد شود،استراتژی جامع حاکمیت Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]