FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

Founder(s): انستیتیوت صلح ایالات متخده امریکا و سفارت فنلند
Status: Completed
Publications from this research project:

تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان: یک مطالعه موضوعی

تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی دچار نارسایی هایی است. تقسیم قدرت به طور آشکار به نفع قوه مجریه و به ضرر قوه قضائیه و قوه مقننه طراحی شده است. رأی Read More

تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل

بنابر دلایل تاریخی و عملی، نویسندگان قانون اساسی سال 2004 زمینه را برای بوجود آمدن یک قوه اجرایی قوی مساعد کردند. نه تنها قدرت در پایتخت کشور متمرکز شد، بلکه اختیارات گسترده ای به قوه اجرایی به منظور به کار Read More

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: -1924 2004

افغانستان، از سال 1924 تا سال 2004، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی 1931 و 1964، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در Read More

مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1382)، با آنکه دارای پاره ای ناهمگونی ها و اشکالات زبانی است اما در امر تسجیل حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان گام بزرگی به پیش است. در این قانون، حقوق اساسی شهروندان مانند اصل برابری، Read More

وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۱۰ با وضعیت بی سابقه ای مواجه شد که با وجود موجودیت دو نهاد مسول برای رسیدگی به بی نظمی های انتخاباتی٬ حکومت برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی به اقدامی در مغایرت با قانون اساسی دست زد.

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان:‌ مسایل اصلی کدام ها اند؟

جنوری ۲۰۱۴ میلادی مصادف با تصویب دهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان بود. از زمان تصویب این قانون یک سلسله مسایل بحث برانگیزی در رابطه به ابهامات موجود در متن قانون و هم چنان جایگاه اصلی قدرت مرکزی، مطرح شده که Read More

داورى شكايات انتخاباتى افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى نگاهى به محكمه اختصاصى انتخابات – 2010

قانون اساسى افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را براى شهروندان افغانستان تضمين كرده و     زمينه تاسيس كميسيون مستفل لنتخابات را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در اين كشور، فراهم نموده است.اما اين درحالى است Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]