FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

تحقیق روی قانوق اساسی و سلسله ای از گفتگوها

تمویل کننده: (USIP)انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا
وضعیت: در حال انجام
اخیراً،  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژۀ “گفتگوها و تحلیل قانون اساسی افغانستان” که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا(USIP) حمایت مالی می گردید، به پایان رساند. این پروژه یکی از نخستین مطالعات بزرگ در باب قانون اساسی از زمان تصویب آن در سال ۲۰۰۴ میلادی بوده است. در این پروژه به بررسی وضعیت و تحول بحث های حقوقی و قانون اساسی پس از تصویب سند مذکور و دوازده سال پس از آغاز پروسۀ بن پرداخته شد. بر اساس این، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سلسله مقالاتی را در مورد موضوعات کلیدی مربوط به قانون اساسی از جمله تفکیک قوا، چارچوب انتخاباتی، و حقوق اساسی تهیه دید. در جریان نخستین دور تحقیقات مربوط به قانون اساسی، به بحث های کارشناسانه به صورت مشخص روی اصلاح قانون اختصاص داشت. با وجود این روشن است که باید تحقیقاتی بیشتری روی قانون اساسی مصوب ۲۰۰۴ میلادی صورت بگیرد. به خصوص، با توجه به بازگشت موضوع اصلاح قانون اساسی در دستور کار، لازم است که تحقیقات مذکور صورت گرفته تا در سهمی در روند آتی اصلاحات داشته باشد. برعلاوه، به طور واضح نیاز به تقویت و بسط ظرفیت بخش اکادمیک و حقوقی افغانستان که مایل به ورود به بحث ها و پژوهش های گسترده روی مسائل حقوق اساسی است، احساس می گردد. از این رو، با رویکرد مشابه به پروژۀ قبلی، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتوت صلح ایالات متحده به همکاری های خود در زمینۀ ایجاد و حمایت از سلسلۀ تحقیقات و گفتگوها در مورد قانون اساسی ۲۰۰۴ میلادی ادامه می دهند. پروژۀ حاضر بازهم دست به گزینش محققان افغان خواهد زد تا مجموعه ای از پژوهش ها و گفتارها در مورد حقوق اساسی در افغانستان به وجود آمده، و ظرفیت و دانش بخش آکادمیک، متخصصین حقوقی و سیاستگذاران افغان در بخش مسائل قانون اساسی چه در تیوری و چه در عمل ارتقا یابد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

مطالعه سازمان و ساختار اداره عامه افغانستان در پرتو قانون اساسی ۱۳۸۲

در افغانستان از آغاز شک ل گیری نهادهای مدرن در بخش اداره عامه در اواخر قرن نزدهم، دولت ها اشکال مختلف اداره عامه، از مرکزگرایی تا مرکزگرایی با گرایش عدم تمرکز و در نهایت غیر تمرکز، را به کار برده ادامه مطلب

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

دموکراسی پارلمانی در افغانستان عمر طولانی نداشته است. بنابرین، پارلمان افغانستان در ساختن نقطه وصل میان قوای مجریه و مقننه موثر و موفق نبوده است. در کمتر از ۱۰ سال )در دهه دموکراسی(، پارلمان پنج حکومت را تغییر داد و ادامه مطلب

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

قوه مقننه یا پارلمان ها به عنوان بالاترین نهاد قانون ساز در یک کشور که مطالبات ملت خود را انعکاس می دهند ایجاد می شود. آن ها با انجام سه وظیفه ی اساسی نقش مهمی را در حیات ملت خود ادامه مطلب

بازنگری قضایی در افغانستان یک عملکرد نا کامل

بازنگری قضایی عبارت از صلاحیت یک محکمه و یا یک نهاد مشابه است، تا مطابقت قوانین و مصوبات عامه را با قانون اساسی بازنگری کرده و بر اساس آن تصمیم اتخاذ کند. گرچه قضیۀ ماربور یوی مادیسن نشان می دهد ادامه مطلب

باز نگری قضایی در افغانستان

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان در مقایسه به قوانین ما قبل خود در برگیرندۀ میکانیزم های بیشتر کنترول و توازن قوا است. از جمله، قانون اساسی جدید بازنگری قضایی، و یا به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون ادامه مطلب

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و سفارشات برای آینده

یافته های این نشریه نشان میدهد که ایجاد تغییر مشروع در نظام سیاسی افغانستان مستلزم تعدیل قانون اساسی خواهد بود. صلاحیت تعدیل قانون اساسی طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی به لویه جرگه واگذار شده است. اکثر کارشناسانی که با آنان ادامه مطلب