FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلات

Founder(s): UNAMA اکسفام – دولت انگلیس دولت سویزرلند – سویدن تکمیل شده
Status: Completed
Publications from this research project:

محرومیت و اشتراک زنان و مردان افغان در اتخاذ تصامیم

این توضیح نامه بخشی از پروژه اشتراک زنان در برنامه همبستگی ملی  بوده و چالشی را در برابر طراحان برنامه های انکشافی قرار میدهد تا مواقع را برای برنامه ریزی های که در برابر جندر حساس اند شناسایی نمایند

Related Research Project

[manual_related_posts]