FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حکومت نماینده

Founder(s): FOSIA
Status: Completed
Publications from this research project:

انتخابات افغانستان، سال 1389

آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

اين توضيح نامه چالش ها و توصيه های کليدی را بمنظور افزايش اعتبار و مشروعيت انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی توضيح مينمايد.

تفسیرمفهوم دموکراسی درافغانستان

در سال ۱۳۹۰ واژه  دموکراسی و افغانستان با هم  سازگاری خوبی نداشتند.  در حالیکه  واژه مذکور بطور روزافزون با تحمیل ارزش های ناخواسته غربی توأم میباشد، اما برای عده زیادی از افغان ها پروسه ۱۰ ساله دموکراسی سازی از سبب Read More

پیوستن با کابل: اهمیت ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی درافغانستان

این نشریه بخصوص به بحث این موضوع می پردازد که جامعه جهانی باید به انتخابات پارلمانی امسال توجه بیشتر داشته باشد-انتخابات پارلمانی نه تنها میتواند به گونه الگو بخاطر ترویج حکومتداری نمایندگان در کشور عمل نماید، بلکه سبب تحریک بحث Read More

رای دهی باهم چرا انتخابات سال 1388 افغانستان یک فاجعه بود و نبود

این مطالعه پروسه انتخاباتی سال 1388 را در سه ساحه مختلف کابل یعنی دشت برچی، قره باغ و استالیف بررسی میکند. انتخابات سبب ایجاد بحث ها و معامله های زیادی در اجتماعات گردید که موجب بمیان آمدن رای دهی گروهی Read More

بسوی دموکراسی افغانی؟ تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

. با وجود این همه توجه که به انتخابات بحث بر انگیز افغانستان مبذول گردید، سوال مهمی هنوز بدون پرسش باقی مانده، سوال مذکور اینست که افغانان در مورد دموکراسی چه فکر می کنند؟ این سوال عمیقاً مربوط به آینده Read More

چگونگی حمایت، طرز برخورد، وظایف و جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال 1388 رای دادند

چه چیزی سطح اشتراک و هیجان انتخابات سال 1388 را در کابل تشریح می کند؟ هرچند بعضی از رای دهنده گان رای دهی را وظیفه ملی شمرده و می خواستند که در پروسه دموکراتیک سهم داشته باشند، اکثریت هم بخاطر Read More

انتخابات 1388 : چالش های فنی و محیطی علیه پیاده کردن دموکراسی در افغانستان

این گزارش آماده گی ها را برای انتخابات سال 1388 و 1389 نشان میدهد و بر پروسه های فنی و زمینه ای تمرکز می نماید. نشریه مذکور بر فعالان عمده در راستای انتخابات شناسایی میکند.

مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

 27فیصد از اعضای 248 نفری ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهند این نشریه بحث میکند که نمایندگی از منافع زنانرد ولسی جرگه اندک است.

بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان 2005

شورای ملی جدید افغانستان با چالش های زیادی روبرو گردیدند تا تضمین نمایند که مشکلات پارلمانی گذشته تکرار نشده اند. این نشریه ارزیابی نمود که مبارزات انتخاباتی چگونه دایر شدند و در ولایات برنده گردیدند.

Related Research Project

[manual_related_posts]