FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حکومت نماینده

تمویل کننده: FOSIA
وضعیت: تکمیل شده است

تکمیل

واحد تحقیق وارزیابی افغانستان در طول سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مطالعات مفصلی را پیرامون موضوع”حکومت نماینده گی” به انجام رسانیده  و گزارشات متعددی را در این زمینه به نشر رسانیده است. این مطالعات در مناطق مختلف کشور از نزدیک روند انتخابات و جریانات انتخاباتی  را  در سطع محلی و ملی به نظارت و بررسی گرفته است. این مطالعات  گرایش و رفتار افغانها نسبت به دیموکراسی و دیموکراسی سازی  را در کشور  در محراق توجه وبررسی قرارداده  است.

این تحقیق شکافهای  که غا لبا حکومت را از مردم جدا می سازد برملا ساخته  و نیزرابطه پیچیده پارلمان راباریس جمهورو وزرای حکومت بررسی نموده است. در این مطالعه سازمانها وشبکه های سیاسی با تمرکز بر ا حزاب سیاسی, رای  دهی گروهی و تغییر وفا داری های حزبی در داخل پارلمان مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیقات بطور مفصل فکتورهای تاثیرگزاربر شکل گیری اتحاد ها وزدوبند های  سیاسی , بشمول نا امنی, مباحث قومی، انگیزه های اقتصادی و نفوذ شخصیت های سیاسی را به بحث گرفته است.  این تحقیقات همچنان برداشت وتعبیر مردم از  واژه “دموکراسی”  منعکس میسازد. این یافته ها  در مورد دموکراسی از نحوه گرایش جامعه جهانی به برابری دموکراسی با انتخابات را به انتقاد گرفته است زیرا توجه کافی از سوی بازیگران بین الملل به نهاد سازی   دراز مدت که برای تا سیس یک سیستم دموکراتیک و کارا ضروی میباشد، صورت نگرفته بود.

وا حد تحقیق و ارزیابی افغانستان همچنان  یک سلسله گزارشاتی که روند انتخابات در سالهای ۲۰۰۴- ۵ و سالهای ۲۰۰۹- ۱۰ پوشش میدهد را به  نشر رسانیده است. این اداره یک گزارشی  را تحت عنوان “راهنمای انتخابات پارلمانی در افغانستان” که شرح مفصلی از روند انتخابات  وقانون گزاری به دنبال انتخا بات سال ۲۰۰۵ ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را در بر دارد به نشر رسانید، که در آن تیم های تحقیقاتی این اداره ۴۱ مر کز رای دهی را تحت نظارت قرار داده بودند.  نشریه ” تقسیم پارلمان” حاصل تحقیق پسا انتخابات سال ۲۰۰۵  بودکه  مبنای تحلیل روند انتخابات سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ پارلمانی قرار گرفت که در آن از دلایل ونحوه رای دادن افغانها و اینکه چگونه انتخابات با نا امنی ها در سطح مرکز و محلات در ولایات ارتباط دارد، بررسی گردیده است.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

انتخابات افغانستان، سال ۱۳۸۹

این کمی قبل از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ منتشر شد، این مختصر داستان های مورد بحث را که در اطراف رای قرار دارد مورد بررسی قرار داد. این ادعا می کند که در حالی که رسانه ها بر تقلب و ادامه مطلب

آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

اين توضيح نامه چالش ها و توصيه های کليدی را بمنظور افزايش اعتبار و مشروعيت انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی توضيح مينمايد.

تفسیرمفهوم دموکراسی درافغانستان

در سال ۱۳۹۰ واژه  دموکراسی و افغانستان با هم  سازگاری خوبی نداشتند.  در حالیکه  واژه مذکور بطور روزافزون با تحمیل ارزش های ناخواسته غربی توأم میباشد، اما برای عده زیادی از افغان ها پروسه ۱۰ ساله دموکراسی سازی از سبب ادامه مطلب

پیوستن با کابل: اهمیت ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی درافغانستان

این نشریه بخصوص به بحث این موضوع می پردازد که جامعه جهانی باید به انتخابات پارلمانی امسال توجه بیشتر داشته باشد-انتخابات پارلمانی نه تنها میتواند به گونه الگو بخاطر ترویج حکومتداری نمایندگان در کشور عمل نماید، بلکه سبب تحریک بحث ادامه مطلب

رای دهی باهم چرا انتخابات سال ۱۳۸۸ افغانستان یک فاجعه بود و نبود

این مطالعه پروسه انتخاباتی سال ۱۳۸۸ را در سه ساحه مختلف کابل یعنی دشت برچی، قره باغ و استالیف بررسی میکند. انتخابات سبب ایجاد بحث ها و معامله های زیادی در اجتماعات گردید که موجب بمیان آمدن رای دهی گروهی ادامه مطلب

چگونگی حمایت، طرز برخورد، وظایف و جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال ۱۳۸۸ رای دادند

چه چیزی سطح اشتراک و هیجان انتخابات سال ۱۳۸۸ را در کابل تشریح می کند؟ هرچند بعضی از رای دهنده گان رای دهی را وظیفه ملی شمرده و می خواستند که در پروسه دموکراتیک سهم داشته باشند، اکثریت هم بخاطر ادامه مطلب

انتخابات ۱۳۸۸ : چالش های فنی و محیطی علیه پیاده کردن دموکراسی در افغانستان

این گزارش آماده گی ها را برای انتخابات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نشان میدهد و بر پروسه های فنی و زمینه ای تمرکز می نماید. نشریه مذکور بر فعالان عمده در راستای انتخابات شناسایی میکند.

مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

این نشریه بحث میکند که نمایندگی از منافع زنان در ولسی جرگه اندک است زیرا فقط ۲۷ فیصد از اعضای ۲۴۹ نفری ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهند.

بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان ۲۰۰۵

شورای ملی جدید افغانستان با چالش های زیادی روبرو گردید تا تضمین نماید که مشکلات پارلمانی گذشته تکرار نشده است. این نشریه ارزیابی نمود که مبارزات انتخاباتی چگونه دایر شدند و در ولایات برنده گردیدند.

رهنمائی پیرامون انتخابات پارلمانی در افغانستان

این راهنما در مورد انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه معلومات ارائه میکندو شامل توضیحات در مورد پروسه انتخاباتی، فعالان ذیدخل و مسایل عمده در راستای انتخابات میباشد.