FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

(د افغانستان په تړاو د حکومتولۍ فوروم (بحث څای

Founder(s): (GIZ-GOPA) د نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې
حالت: تر کار لاندې
د (د افغانستان په تړاو د حکومتولۍ فوروم) د جرمني د پرمختیايي همکاریو له خوا په لاره اچول شوی دی. دا ښايي په افغانستان کې د حکومتولۍ په تړاو د بحثونو لپاره یو پلټ فورم وي. په همدې حال، ځانګړنه یې دا ده، هغه څېړنې او پالیسي پانې چې کولی شي دغه بحثونه تولید او رادمخه کړي، د شواهدو پر بنسټ له ارزښتناکو لاسته راوړنو سره به ملګرې وي. دغه پلټ فورم به د افغان – جرمن کنسریوم له خوا، چې AREU له څلور ګونې غړو څخه یې دی، ترسره شي.
AREU د کیفي او پالیسو پورې اړوندو څېړنو د ترسره کولو په برخه کې د تخصص له مخې، چې د جامع پرمختیا او رڼو سیاست ګذاریو له بهیرونو سره مرسته کوي، په دغه پروګرام کې غوره کړل شوه؛
دغه پروژه به د یوې ۲۴ میاشتنۍ دورې په موده کې پلې شي، تر ډېره په ځانګړې توګه:
• په افغانستان کې د حکومتولۍ شرایطو او زمینو په تړاو له پراخې پوهاوي او په حکومتولۍ پورې د اړوندو مباحثو او موضوعاتو له سیستماتیکو او ژورو پرمختیاوو سره به مرسته وکړي.
• د حکومتولۍ او افغانستان په اړه د کارپوهانو د یوې شبکې او مسلکي تخصص پرمختیا او افغان او جرمن تصمیم نیوونکو کړیو او دGDC  پروګرام ته د سلا مشورې وړاندې کول.
• د حکومتولۍ پر بهیرونو، اړوندو مباحثو او مستندو درسونو څارنه او د هغوی تحلیل او تجزیه او په علمي بحثونو کې برخه اخیستنه.
• د همکاریو او اړیکو د پیاوړتیا معیارونو او کچې په تړاو حکومتولۍ او نورو اړوندو پروګروامونو ته د سلا مشورې وړاندې کول.
• په نورو اړوندو برخو کې د حکومتولۍ سکتور او همکارو پروژو له ملموسو اغیزو څخه ډاډمنتیا.
۱. دغه هدفونه به د لاندې بنسټیزو پروسو له لارې به ترلاسه شي:
د حکومتولۍ بحثونه: Go4Afg – – لکه څرنګه چې د افغانستان او جرمني کارپوهانو، متخصصینو او تصمیم نیوونکو کړیو لپاره یو تعاملي پلټ فورم دی، نو د افغانستان د حکومتولۍ اجنډا په تړاو به د څو ګونې ګټه اخیستونکو د بحثونو لپاره اسانتیا رامنځته کړي.
• ګردۍ میزونه، موضوعي کاري ډلې او د څېړنې او پالیسي پاڼو پریزټیشنونه به د کال په بهیر کې ترسره شي. دا به په لوړه کچه دوه کلني افغان – جرمن سیمپوزیم کې، چې تر ۱۰۰ تنو زیات کسان پکې ګډون وکړي، خپل اوج ورسېږي.
• څېړنه او د پالیسۍ تحلیل: Go4Afg – د یو فکري بنسټ په توګه به د حکومتولۍ موضوعاتو په تړاو د څېړنې د ترسره کولو او د ۱۲ پالیسې پانو په پراختیا سره، د تحلیلونو پر ژورتیا اشاره ولري. دغه پروژه به همدا راز، د افغان – جرمن پرمختیايي همکاریو د جاري پروګرامونو په برخه کې په حکومتولۍ پورې اړوندې مشورې او مهارتونه وړاندې کړي.
• د اړیکو او پوهاویو مدیریت: Go4Afg – د اړیکو او پوهاویو کچې د زیاتولو پلټ فورم په توګه، په افغانستان کې په حکومتولۍ څانګې پورې اړوندو ارزښتناکو معلوماتو ته لاسرسی آسانې کړي او د ترسره کېدو په حال نوښتونو اغیزې، چې د خلکو ترمنځ د پوهاویو کچې د زیاتېدو او همدارنګه د شواهدو پر بنسټ د تصمیم نیونې لامل ګرځي، ملموسې کړي.

خپرونې د دی څېړنیزې پروژې څخه:

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د ښارونو د پراختیایی پروګرام ارزونه

د دې پالیسۍیادښت موخه دا ده چې د اوسني ښاري پراختيا پروګرام د ارزونې مهمو موندنو لنډیز، او د ښه پلي کیدو لپاره د سپارښتنو وړاندیز چی دپالیسي یادښت په راتلونکو لیکونو کې راڅرګندیږي: په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د لا دیر ولولئ

د کانونو حکومتولۍ: داستخراجی صنعتونو د مالیو اغیزناک مدیریت

د استخراجي صنعتونو د مالیو اغېزناک مدیریت د سرچینو له پلوه ټولو بډایه هېوادونو په ځانګړي ډول هغو لپاره چې په پرتلیز ډول کمزوری اداري ظرفیت لري یو ننګوونکی خو مهم کار دی. ځکه نو، د محاسبې، راپور ورکولو او لا دیر ولولئ

دکډوالۍحکومتولۍ: په افغانستان کی د مفاهیمو او نهادونو کاری چوکات وده

د وګړو د بې ځایه کېدو له مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره هممهاله، چې په افغانستان کې عامه خدمتونه ننګوي، د کډوالۍ حکومتولي د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو پر کلیدي لومړیتوب بدل شویدی. په داسې حال کې چې کډوالي لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د ښه حکومتولۍ ودې لپاره د مدني ټولنې رول

په افغانستان کی د مدنی ټولنی تعریف، د سازمانونو او ډلو په بڼه د شوراګانو، جرګو، د ټولنی د پراختیایی شوراګانو او نورو دودیزو جوړښتونو او استازو لکه علماء او ملکانو څخه شامل دی. په دودیزه توګه د دولت د لا دیر ولولئ

حکومت خلکو ته نږدې کول : په افغانستان کی د پلان او بودیجی جوړولو بهیر غیر مرکزی کول

دغه څیړنپاڼه   په افغانستان کی د ولایتی پلان او بودیجی  پر موضوع چی عامه مالی سمبالښت پروسی او مراجعی ازمایی ،  د ۱۳۹۵ کال د زمری په میاشت کی خلکو ته  وړاندی شو. د یو روښانه سیمه ایزی حکومتدارۍ چوکاټ لا دیر ولولئ

په افغانستان کې جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونه: د پرمختګ په حال کې چاره

جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونې پروسه، د یو هیواد په عامه مالي اداره کې د جنسیت لید د ځای پرځای کولو په موخه ترسره کېږي. دغه څیړنه پر دې فرضیې بنسټیزه شوې، چې دولتي بودجه جنسیتي ماهیت نه لري او لا دیر ولولئ

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي

دغه پروګرام چې د جرمني او افغان همکارانو لخوا پیل شوی، ډېر په وخت کار دی، ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د تګلارو په اړه بحث ته زمینه برابروي. څېړونکي او تګلاره جوړوونکي د حکومتولۍ په برخه لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د ملکي خدمتونو سمونه:

د Govern4Afg پروګرام چې د جرمني او افغان ګډونوالو له خوا عملي کیږي، ډیر پروخت اقدام دی، ځکه چې زموږ په هیواد کې د حکومت کولو په اړه د پالیسي په هکله د بحث لپاره یو دریځ را مینځ ته لا دیر ولولئ

د استخرا جي سکتور په حکومتو لۍ کې انډ ولیز اقدام

لومړۍ موضوعي لیکنه چې د ۲۰ ۱۶ کال په جون کې عامه خلکو ته وړاندې شوه د کان کیندنې په اړه وه. اټکل کیږي چې افغانستان له ۱ تر ۳ تریلونه امریکائې ډالرو په ارزښت د کاني توکو زیرمې لري لا دیر ولولئ