FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

راهنمای پیرامون دولت در افغانستان

وضعیت: تکمیل شده است

تهیه و ارائه راهنما پیرامون دولت در افغانستان پروژه مشترک بین واحد تحقیق وارزیابی افغانستان و بانک جهانی بود. این راهنما دریافت از نتایج مطالعات تحقیقی شش ولایت در جریان سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۲ میباشد.

راهنما دارای اهداف سه گانه ذیل است:
(i) اولتر و مهمتر از همه این راهنما سعی میورزد تا آنهای که تازه به صحنه اداری و سیاسی افغانسنان قدم می گذارند با ساختار و تعاملات دولتی کشور آشنا شوند.

(ii) این مجموعه در نظر دارد تا اصلاح طلبان را آگاهی بخشد که چگونه با اساسات یا آنچه که از نهاد ها باقی مانده کار شود.

(iii) این گذارش می کوشد از اشخاص محترمی که توانسته اند چرخش سیستم موجود را فعال نگهداشته واز آنهای هم که اکنون در پی اصلاح و بهبود بیشتر می باشند قدردانی کرده و احترام بگذارند.

در بسرسانیدن اهداف متذکره این رهنما می کوشد تا جهات و قابلیت های مهم بخش عامه را که از توضیح تکامل دولت افغانی، محتوای موجود سیاسی و ترکیب اداری و تشکیلاتی دولت میباشد، انعکاس بخشیده و اساسات قانونی و مسؤلیت های تشکیلاتی کار های کلیدی مالی اعم از تحصیل عواید ترتیب و تطبیق بودجه و محاسبه و تفتیش را توضیح نماید. همچنان ساختارتشکیلاتی ولایتی، اساسات و امور کارکنان مراحل پرداخت و تادیه، معاشات و سیستم رتبه درجه کارکنان را با تفصیل بیان کرده و به صورت مشخص در تنظیم امور عرضهء خدمات صحی و معارف متمرکز گردد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

بررسی پیشرفت: گزارش جدید در باره اداره محل در افغانستان

در سال ۱۳۸۱ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و بانک جهانی یک مطالعه تحقیقاتی مشترک ادارات ولایتی افغانستان را راه اندازی نمودند. بخش اصلی این مطالعه مشتمل بر ماموریت هایی بود که به ولایات شش گانه بدخشان، بامیان، فاریاب، هرات، ادامه مطلب

رهنمائی پیرامون دولت در افغانستان

رهنماى هذا داراى اهداف سه گانه ذيل مى باشد: اولتر و مهمتر از همه، اين رهنما سعى مى ورزد تا انهاى كه تازه به صحنهﺀ ادارى و سياسى افغانستان قدم مى گذارند با ساختار و تعاملات دولتى كشور آشنا ساخته ادامه مطلب

اداره محل در افغانستان، ارزیابی پیشنهادات برای عملکرد

گزارش هذا محصول یک سلسله مطالعاتیست که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و بانک جهانی، بخاطر مساعدت به ولایت و ولسوالی ها جهت عرضه بهتر خدمات کلیدی، بشمول خدمات صحی و تعلیمی بعمل آورده اند. در متن و مفاد راپور ادامه مطلب