FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

تلاش سه بعدی تحقیق در بخش های ضروری مدیریت منابع طبیعی

Founder(s): اتحادیۀ اروپا
Status: In Progress
Publications from this research project:

یکصد خانواده در کابل: مطالعه در مورد آسیب پذیری در زمستان، استراتیزی بیرونرفت و اثرات پروگرام پول در مقابل کار در روند زندگی آسیب پذیران

این مطالعه سرآغازی برای آگاهی درمورد معنی آسیب پذیری در جریان فصل زمستان در شهر های افغانستان میباشد، کدام نوع افراد در معرض تهدیدات فصل زمستان قرار دارند، و چگونه عملکرد پروژه های پول در مقابل کار میتواند نیازمندی های Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]