FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

شیوه های محلی حل منازعات

Founder(s): DFID :
Status: Completed
Publications from this research project:

از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

میزان کشت محصولات مواد مخدر از دیر زمان بدینسو نشان دهنده موفقیت و ناکامی تلاش ها در امر مبارزه با مواد مخدر بوده است. با انهم اتکا بر این مشخصه، میتواند زمینه درک بهتر از پروسه حمایت اقتصادی- اجتمای و Read More

درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

از آب به عنوان “منبع معضلات ” در افغانستان یاد می شود. اما، مطالعاتی که روی این موضوع صورت گرفته است محدود به  سروی هایی بوده که هیچکدام از یکطرف یافته های قابل  توجهی در مورد ماهیت به اصطلاح “معضلات Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]