FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

شیوه های محلی حل منازعات

تمویل کننده: DFID :
وضعیت: تکمیل شده است

پروژه در حال انجام

مسئولین محلی و ولسوالیها برای حل منازعات از شیوه های محلی حل منازعه استفاده می نمایند. عملکرد آنها گاهی در جهت هم و گاهی متفاوت است. شیوه های محلی حل منازعه ترکیبی است از: رسوم رایج در روستاها، برداشت های محلی و ملی از قانون شریعت، آیین داد رسی و قانون، و رسوم رایج در ولسوالی ها.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۲۰۰۶ تحقیقی را در باره شیوه های محلی حل منازعه در افغانستلن با هدف گسترش و ازدیاد معلومات در مورد میکانیزم، اصول، و روشهای محلی حل منازعه آغاز نمود تا در حمایت از اصلاح بخش عدلی در سراسر کشور با استفاده ازمعلومات مبتنی بر فضا و شرایط خاص افغانستان گامهای بردارد.

این تحقیق در ولایات بامیان، بلخ، ننگرهار و کابل انجام شد. مطالعات موردی تحقیق دریافت میدارد که: چه کسانی در حل منازعات محلی نقش و اهمیت دارند و چگونه قدرت شانرا اعمال می نمایند؛ فرایندها و مناسباتیکه این شیوه های حل منازعه را با نظام عدلی رسمی پیوند می دهد؛ عملکردها، اصول و دست آورد های روش های محلی حل منازعه و چگونگی تغییر و تاَثیر پذیری آنها از وضعیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی؛ و نقش جنسیت در شیوه های محلی حل منازعه. مطالعه مذکور میکانیزم های مختلف، تفاوت میان عملکرد های منطقوی، اصول کلی و بسیار خاص حل منازعات و روابط مختلف ارگان های رسمی و غیر رسمی حل منازعات را آشکار و مشخص نمود.  قبل از این مطالعه مطالبی نسبتاٌ اندکی، بخصوص در سالهای اخیر، در بارۀ نحوه ای عملکرد روند حل منازعات محلی تحریر یافته است. مختصری از این نوشته ها بر اساس معلومات عمیق و کیفی جمع آوری شده از روستاها و محلات می باشد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

از آب به عنوان “منبع معضلات ” در افغانستان یاد می شود. اما، مطالعاتی که روی این موضوع صورت گرفته است محدود به  سروی هایی بوده که هیچکدام از یکطرف یافته های قابل  توجهی در مورد ماهیت به اصطلاح “معضلات ادامه مطلب

از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

میزان کشت محصولات مواد مخدر از دیر زمان بدینسو نشان دهنده موفقیت و ناکامی تلاش ها در امر مبارزه با مواد مخدر بوده است. با انهم اتکا بر این مشخصه، میتواند زمینه درک بهتر از پروسه حمایت اقتصادی- اجتمای و ادامه مطلب