FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

عوامل محرک و خشونت های خانوادگی

Founder(s): جامعه اروپا-- تکمیل شده
Status: Completed
Publications from this research project:

محبت، ترس و تربيت: خشونت همه روزه بالاي اطفال در خانواده هاي افغان

این گزارش روی خشونت بالای اطفال در کانون خانواده ها بحث میکند  و توجه ان بالای خشونت های عادی مانند خشونت های همه روزه که بخشی از زندگی مردم را احتوا می کند می باشد.

تصامیم، علایق و تنوع: رسوم ازدواج در افغانستان

تصاميم، علايق و تنوع يكي از مجموعه گزارشاتي است كه توسط واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان جهت مطالعه روابط خانوادگي و خشونتهاي خانوادگي در افغانستان تهيه گرديده است.

Related Research Project

[manual_related_posts]