FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

عوامل محرک و خشونت های خانوادگی

تمویل کننده: جامعه اروپا-- تکمیل شده
وضعیت: تکمیل شده است

تنوعات میان اساسات فرهنگی و تمایلات شخصی نشان دهنده آن  است که شیوه های قبول شده توسط افراد و اجتماعات برای مباحثه و تغیر، باز و مساعد است.

پروژه تحقیقی عوامل محرک و خشونت های خانوادگی تمرکز پیرامون مسایل مربوط به رسوم ازدواج و خشونت بالای اطفال دارد که ترکیب از مطالعات ساحوی ولایات بامیان، هرات، کابل وننگرهار است که درسال ۱۳۸۵-۱۳۸۶  به همکاری کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام گردید.

از مطالعات انجام شده دریافت گردید که خشونت در برابر اطفال شایع و عام بوده، هر چند این در کمتر مواقع منحیث پرورش خوب و بسا اوقات وابسته به فشار و پریشانی و فقدان مهارت های بدیل تربیتی  از طرف خانواده ها تلقی میگردید. به صورت کل میزان خشونت های خانوادگی به پیمانه وسیع مصمم به انواع رسوم ازدواج های که خانواده ها آنرا انحام داده بودند بود. سطوح متفاوت اقتسادی،  محلی و شرایط خانوادگی ذیدخل در تصمیم گیری های روش متنوع ازدواج اند که این اغلبا دو عنصر انتخاب و اجبار را برای هردو یعنی زن ومرد آمیخته گردانیده. در بسیاری از قضایا مردم آگاهی مبنی بر اثرات زیان آور اساسات فرهنگی موجوده را با وجود نفوذ گسترده ووسیع آن بیان داشتند. که این خود اشاره بر موجودیت و مساعد بودن فضا برای پالیسی سازان و برنامه ریزان برای کار کردن با مردمان محل برای شناخت بدیل های ماندنی و قابل قبول از حالت موجوده می نمایید.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

محبت، ترس و تربيت: خشونت همه روزه بالاي اطفال در خانواده هاي افغان

این گزارش روی خشونت بالای اطفال در کانون خانواده ها بحث میکند  و توجه ان بالای خشونت های عادی مانند خشونت های همه روزه که بخشی از زندگی مردم را احتوا می کند می باشد.

تصامیم، علایق و تنوع: رسوم ازدواج در افغانستان

تصاميم، علايق و تنوع يكي از مجموعه گزارشاتي است كه توسط واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان جهت مطالعه روابط خانوادگي و خشونتهاي خانوادگي در افغانستان تهيه گرديده است.