FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

فرصت های حکومتداری دموکراتیک در شهر های افغانستان

وضعیت: تکمیل شده است

 “ثروت جدید شهری باعث ایجاد پالیسی های توزیعی به نفع مردم آسیب پذیر میشود. کمبودی های دموکراتیک در حکومتداری شهری باعث محدودیت در پالیسی های توزیعی میشود و بالای مشروعیت و رشد متعادل شهر های افغانستان اثرگذار میباشد.”
این مطالعه هدفمند است تا بحث پالیسی را به حکومتداری دموکراتیک و مشروعیت دولت در شهر های افغانستان با ارائه پیشنهادات مبنی بر تجربیات وارد کند. شهر های افغانستان رو به توسعه بی سابقه در تاریخ کشور اند. اندازه توسعه و رشد شهر ها چهار فیصد در سال تخمین گردیده اند. هرچند، باشندگان شهری بیشتر در معرض حکومت استبدادی قرار دارند که در آن مقامات بارسوخ و زورمندان حسابده نیستند. باوجود اینکه طبق ماده ۱۴۱ قانون اساسی شاروال ها باید انتخابی باشند، ولی انتصابی میباشند. این پروژه روابط نهاد های دولتی و باشندگان شهر ها را در مورد استفاده از اراضی، پلان شهری و انکشاف اقتصادی محلی دریافت مینماید. بعد از مرحله آزمایشی در شهر چاریکار، این تحقیق در جلال آباد، پلخمری، شبرغان و هرات ادامه خواهد داشت.