FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

قرضه های غیر رسمی وسیستم قرضه های کوچک

تمویل کننده: DFID
وضعیت: تکمیل شده است

تقابل یا یکجا کردن قرضه های رسمی با غیر رسمی یک پیش فرضی  را برای انتخاب یکی از این دو نوع ابراز می نماید با آنکه دلایل بیشماری وجود دارد که مطمینا می توان اینرا دور از واقعیت پنداشت.

بین سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۹ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دو پروژه تحقیقی را  که نقش سیستم قرضه های کوچک و غیررسمی در محلات روستای افغانستان  بررسی مینمود به پژوهش گرفت.

شواهد نشان میدهند که تلاش های ابتدایی جهت توسعه برنامه های قرضه های کوچک معلومات درستی را در برداشت و درک  ازمفهوم قرضه های کوچک برای مردم ارائه نکرده. از طرف دیگر مطالعات موضوعی متعدد بیانگر آن بود که اکثریت خانواده ها به نخوی از انحا وابسته به ساختار قرضه های غیر رسمی بودند که اکثرا وابستگی نزدیک به پیشتیبانان شبکه های اجتماعی و انکشافی داشتنند. از خلال یافته های تحقیقات بر میاید که همچو تبادلات با حد اعظم انعطاف پذیری، و فراهمی قرضه ها که عاری از سوداند،  به آسانی و پیمانه وسیع  جهت تمویل مصارف عروسی و مواد مصرفی  و کمتر منحیث ذریعه و مجرا برای سرمایه گذاری به کار برده شده اند.

بنابراین طرح برنامه های قرضه های کوچک ضرورت دارد تا جایگاه خود را با درک و قدردانی این که چگونه این نوع برنامه ها تاثیر متقابل یا توان  رقابت  را با سیستم موجوده قرضه ها دارد اختیار نماید. که این مستلزم  یک انتقال از توجه سطحی فراهمی و بدست آوردن قرضه به طرفداری و مساعدت برنامه های هدفمند که تاکید بیشتر بر دوام و بقای اقتصاد مشتریان داشته باشد دارد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

ایجاد سکتور سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان

تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد تاثیر سرمایه گذاری برای قرضه کوچک بالای سیستم های قرضه غیر رسمی و معیشت روستایی چالش های دوامدار را نشان داد که نهاد های سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک بدان مواجه ادامه مطلب