FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

Founder(s): مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک
Status: Completed
Publications from this research project:

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

این نشریه هدفمند است تا پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب را ترکیب و تحلیل نماید و ترتیب و بکارگیری یافته هایش جهت بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از نهاد هیا اجتماع در چوکات ساختار های رسمی Read More

عدم موفقیت ؟: مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

این توضیح نامه به بحث این موضوع می پردازد که برای درک واقعی که چه چیزی تغییرات پایداری را در صنعت کوکنار افغانستان ببار می آورد باید وسایل ایجاد شود که تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر بررسی گردد.

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک فرصتهای برای رشد زراعت به نفع فقرا

تحقیق حاضر، یافته ها و توصیه های حاصل از 3 سال تحقیق انجام شده توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تحت عنوان پروژه “تحقیق موضوی – کاربردی در مدیریت آب، مالداری و اقتصاد مواد مخدر” جمعاوری و یکجا نموده Read More

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد وتریاک: چگونگی جریان آب: نوع شناسی سیستم های آبیاری درافغانستان

این گزارش نوع شناسی ای از سیستم های آبیاری در افغانستان توسعه و ارائه داده و برای بالا بردن سطح آگاهی در باره شیوه های آبیاری بمنظور بهبود عملکرد و حاصلدهی سیستم درنظر گرفته شده است. همچنین این گزارش بر Read More

دانستن سطح متغير كشت كوكنار د ر افغانستان: شواهد از كار ساحوي

. این توضیح نامه بحث میکند که دانستن تغییر سطح کشت کوکنار در افغانستان نیاز به شناسایی نقش چند فعالیتی کشت کوکنار در معیشت خانواده های روستایی افغان دارد.

معيشت هاي بديل: حقيقت يا شعار؟

این نشریه هدفمند است تا موارد لازم را برای پیشبرد موثر معیشت های بدیل منحیث یک هدف ستزاتژی مبارزه علیه مواد مخدر را واضح سازد. بحث های برای دریافت ادامه راه حل این مشکل تبادلات نظر صورت گرفته است تا Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]