FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

تمویل کننده: مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک
وضعیت: تکمیل شده است

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک یکی از طولانی ترین پروژه های تحقیقی است که طی چندین سال توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت مطالعه بررسی قرار گرفته است. طرح این تحقیق جهت تهیه نمودن تصویر دقیق از نقش  مغلق و پیچیده که منابع طبیعی در سیستم زراعت افغانستان دارند با داشتن هدف معین بهبود بخشیدن معیشت روستایی به طور مداوم و کاهش اعتماد و علاقه دهقانان به تولید تریاک وپیشکش نمودن آن برای سیاست سازان است میباشد. تحقیقات در هشت ولایت با همکاری شرکای مختلف که  در بر گیرنده کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان (DACAAR) و دفتر جرمن آگرواکشن فعلا متعارف با نام (ولت هونگر هیلفه) است انجام یافته.

تحقیق شواهد قوی مبنی بر نا برابری های ساختاری را دریافت نمود که این نابرابری ها دسترسی به منابع طبیعی را برای عده یی زیادی از افغانها محدود میسازد.  در حالی که موقعیت جغرافیایی، قومیت گرایی و پالیسی ها نقش به سزای را درمورد بازی میکنند نهاد های عنعنوی به سطح محلات چون میراب معمولا با تقویت زورمندان و ثروتمندان باعث تشدید مشکلات مخصوصا درمناطقی که منابع قلیل و اندک اند میگردند. این حالت  سوال بس مهمی را درمورد عملی بودن برنامه های نهاد های که اداره منابع را در سطح محلات برای رشد بنیادی به دوش دارند بر می انگیزد. این تحقیق همچنان اشاره برآن دارد پالیسی های که تمرکز بر انکشاف ذریعه میکانیزم بازار دارند بعید است که به نیازمندان که بسیاری آنها از پیش در تلاش و پیکار برای د ست یابی به امرارمعاش و ضروریات اند و یا تعداد زیاد آنها یکه درگیر  درمعاهدات و تعاملات اجاره یی با زمینداران و ثروتمندان مانده اند کمک نماید. دستیابی دهقانان به منابع و بازار، فرصت ها برای بدیل درآمد، نا همسان بودن سطح  محصولات زراعتی همه اینها تصمیم گیری  را جهت کشت و یا عدم کشت تریاک مغلق تر میسازد. معلومات پروژه زراعت، مالداری و آبیاری حاکی از آن است که خانواده های روستایی متمایل بر عدم کشت تریاک مشروط بر موجودیت بدیل های معیشتی اند. ایجاد چنین یک فضای برای مشروعیت منع دایمی تولید تریاک بحرانی به نظر میرسد و شاید هم یکی از چالش های اساسی پالیسی در کشور درسالهای پیشرو باشد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

این نشریه هدفمند است تا پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب را ترکیب و تحلیل نماید و ترتیب و بکارگیری یافته هایش جهت بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از نهاد هیا اجتماع در چوکات ساختار های رسمی ادامه مطلب

عدم موفقیت ؟: مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

این توضیح نامه به بحث این موضوع می پردازد که برای درک واقعی که چه چیزی تغییرات پایداری را در صنعت کوکنار افغانستان ببار می آورد باید وسایل ایجاد شود که تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر بررسی گردد.

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک فرصتهای برای رشد زراعت به نفع فقرا

تحقیق حاضر، یافته ها و توصیه های حاصل از ۳ سال تحقیق انجام شده توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تحت عنوان پروژه “تحقیق موضوعی – کاربردی در مدیریت آب، مالداری و اقتصاد مواد مخدر” جمع آوری و یکجا ادامه مطلب

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد وتریاک: چگونگی جریان آب: نوع شناسی سیستم های آبیاری درافغانستان

این گزارش نوع شناسی ای از سیستم های آبیاری در افغانستان توسعه و ارائه داده و برای بالا بردن سطح آگاهی در باره شیوه های آبیاری بمنظور بهبود عملکرد و حاصلدهی سیستم درنظر گرفته شده است. همچنین این گزارش بر ادامه مطلب

دانستن سطح متغير كشت كوكنار در افغانستان: شواهد از كار ساحوي

این توضیح نامه تغییر سطح کشت کوکنار در افغانستان را که نیاز به شناسایی نقش چند فعالیتی کشت کوکنار در معیشت خانواده های روستایی افغان دارد، بحث میکند.

معيشت هاي بديل: حقيقت يا شعار؟

هدف این نشریه وضاحت بخشیدن به موارد لازم برای پیشبرد موثر معیشت های بدیل منحیث یک هدف استراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر است. بحث ها و تبادل نظر روی دریافت ادامه راه حل این مشکلات صورت گرفته است تا از ادامه مطلب