FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مدیریت آب و منابع طبیعی در حوزه دریایی پنج آمو

وضعیت: تکمیل شده است
نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

خلاءهاى مخرب فعالیت های جوامع محلی و اصلاح نهاد های تخصیص آب در حوزه دریایی پنج- آموافغانستان

از سال ۲۰۰۴ سیاست‌گذاران و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی تلاش می‌کنند مدیریت بخش آب افغانستان را با مفاهیم “خوب” مدیریت منابع آب اصلاح کنند. از سال ۲۰۰۵ پروگرام حوزه دریایی پنج-آمو به عنوان طرح آزمایشی برای ترویج این مفاهیم وارداتی در ادامه مطلب