FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مسیر معیشت در افغانستان

Founder(s): ESRC
Status: Completed
Publications from this research project:

سیاست و حکومت در افغانستان: مورد ولایت ننگرهار

دولت افغانستان است که اغلب به عنوان تکه تکه و شکننده توصیف کرد. در بسیاری از موارد، دولت مرکزی به عنوان عدم عمل به طور موثر، به خصوص فراتر از پایتخت مشاهده شده است. این به این معنا نیست که Read More

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاط از کابل

این مطالعه در مورد درک بازار کار در واقع در زمینه های نا امن و پویا کار می کنند. این کار را از طریق تجزیه و تحلیل تجارب زنان جوان و مردان شاغل در بخش خیاطی از کابل، افغانستان. خیاطی Read More

گزینه های در حال کاهش؟

راپور مذکور چگونگی تغییر معیشت ۶۴ خانواده را  در سطح هشت قریه ولایات بدخشان، کندهار وسرپل بین سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸بررسی مینماید. راپور دریافت نمود در حالیکه عده زیادی از آنها از سال ۱۳۸۱ بدینسو بهبود را در زمینه دسترسی Read More

کاهش و انحطاط: عدم رسيده گی به نگرانی های اساسی، و نا امنی خانواده های روستايی

Related Research Project

[manual_related_posts]