FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مسیر معیشت در افغانستان

تمویل کننده: ESRC
وضعیت: تکمیل شده است

نگرانی که بسیاری از افغانان روستایی در برابر امرارمعاش خانواده ها و آماده ساحتن اطفال شان برای آینده روبرو اند نمی تواند نادیده پنداشته شود. پالیسی های طرح شده عمدتا توجه بالای رشد اقتصاد و بازار ها دارند با عدم توجه به اینکه کی ها و چگونه ازآن منفعت خواهند برد، در چنین حالتی بعید به نطر میرسد که پالیسی ها بتوانند رسیدگی به وضعیت فقرا نموده و نیازمندی های شان را رفغ نمایند.

پروژه مسیر معیشت در افغانستان متکی بر مطالعات موضوعی قبلی واحد تحقیق وارزیابی افغانستان در سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۸۳ در ولایات فراه، بدخشان، سرپل و کندهار میباشد.

این مطالعات روند تغیر معیشت خانواده ها را در مناطق روستایی با آگاهی از شرایط تغیر دهنده ، آن شرایطی که مردم ذریعه آن زندگی خویشرا پیش میبرند و به کار بردعملکرد های که آنان جهت فایق آمدن بر این تفیرات عمل میکنند در طی ده سال اخیربازرسی می نماید.

دریافت ها از مطالعات فبلی اشاره برآن دارند که بسیاری از خانواده های روستا نشین در ولایات خشکسالی زده شمال فغلا در وضعیت بدتر ازآن اند که در شروع دهه بودند. با وجود همه کمک های انکشافی که پیشرفت های محسوسی را در فراهمی تعلیم، ضحت و آب آشامیدنی صحی نموده است، نگرانی روزمره مردم برای دست رسی به خوراک منحیث یکی ازمسایل تشویش بر انگیز و نگران کننده برای بسیاری از قریه های روستایی بافی مانده است.

پالیسی سازان در طی سالهای اخیرعموما با چشم پوشی از این حقیقت توجه خویش را متمرکز و محدود بر انکشاف و رشد بسیط افتصاد عایداتی نموده اند با وجود اینکه هنوزهم مردم در روستا های افغانستان با داشتن اندک راه های فرار به طور چشم گیری در دام فقر گیر مانده اند.

اگر افغانستان مصمم بربدست آوردن و تامین اقتصاد دوامدار میباشد باید کاهش فقر (فقرزدایی) محراق توجه پالیسی سازان قرار گیرد. تلاش های آینده جهت اختتام این معضله باید مطمینا نگرانی های افغانهای روستایی در موارد چون: کمی حاصلات، مرض، و مصارف گزاف و کمرشکن عروسی ها نشاندهی نماید و در برنامه ریزی ها باید سعی مبنی بر دریافت عوامل عمومی فقر و فراهم آوردن کمک های تخنیکی مورد توجه قرار گیرند.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

سیاست و حکومت در افغانستان: مورد ولایت ننگرهار

دولت افغانستان است که اغلب به عنوان تکه تکه و شکننده توصیف کرد. در بسیاری از موارد، دولت مرکزی به عنوان عدم عمل به طور موثر، به خصوص فراتر از پایتخت مشاهده شده است. این به این معنا نیست که ادامه مطلب

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاط از کابل

این تحقیق تلاش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت می کنند، نایل آید. این کار از طریق تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان که ادامه مطلب

گزینه های در حال کاهش؟

راپور مذکور چگونگی تغییر معیشت ۶۴ خانواده را  در سطح هشت قریه ولایات بدخشان، کندهار وسرپل بین سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸بررسی مینماید. راپور دریافت نمود در حالیکه عده زیادی از آنها از سال ۱۳۸۱ بدینسو بهبود را در زمینه دسترسی ادامه مطلب