FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مشارکت زنان در انکشاف

تمویل کننده: مرکز جهانی انکشاف تحقیقات
وضعیت: تکمیل شده است

تکمیل

همانطوریکه درک وبرداشت واحدی از مفهوم توانمند سازی وجود ندارد، درباره چگونگی اجرای فرایند توانمند سازی نیز توافق همگانی موجود نیست.

مشارکت زنان درفعالیتهای انکشافی و تاثیر آن بر تحرک و فعالیتهای زنان در افغانستان نام تحقیقی است که موضوع مشارکت زنان در برنامه همبستگی ملی(NSP)/ شورای انکشافی محلی (CDCs) و نبزنهاد غیر دولتی (اعطا کننده قرضه های کوچک) تحقیق و مطالعه نموده است. این نهاد غیر دولتی برای اولین بارگروه های مالی بوجود آورد و خود نیز تحت نظر و حمایت موسسه اعطا کننده قرضه های کوچک برای حمایت مالی افغانستان(MISFA)  فعالیت میکند.  کار های ساحوی تحقیق مذکور در مناطق متعددی از ولایات پروان، کابل و بلخ انجام شده است.

این مطالعه در نظر دارد تا فرضیات مختلفی که فعالیتهای انکشافی برنامه همبستگی ملی(NSP)  و نیز نهاد های اعطا کننده ای قرضه های کوچک  (MFIs) را در زمینه ای جنیست ارزیابی و مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این میان بویژه فرضیه مشارکت زنان درنظام و سازماندهی محله ها و یا پروژه های انکشافی در سطوح محلات که در توانمند ساختن زنان بصورت انفرادی یا گروهی کمک خواهد کرد مد نظراست. تحقیق مذکور همچنین عوامل تشویق کننده و بازدارنده مشارکت زنان را در این برنامه ها مورد مطالعه قرار میدهد. سرانجام تحقیق فوق الذکر به تجزیه و تحلیل مدل وروشهای متفاوتی بکار گرفته شده توسط دفاتر همکار برنامه همبستگی ملی(NSP)  و نهاد های اعطا کننده قرضه های کوچک و نیز میزان تاثیر گذاری این مدل و روشها بر توانایی زنان در مشارکت، وتاثیرات این مشارکت ها می پردازد.