FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

معیشت شهری و آسیب پذیری

Founder(s): دولت های سویدن و سویس -UNAMA – EC
Status: Completed
Publications from this research project:

ایجاد سیستمهای حمایت اجتماعی برای فقرای شهری بمنظور کاهش اتکای آنها به شبکه های اجتماعی و آسیب پذیری

این پالیسی نامه به حیث در این مورد می پردازد که خانواده های شهری تا چه میزان متمایلند تا بر روابط اجتماعی تکیه کنند و اینکه چطور این شبکه ها در نجات مردم از فقر کافی نمی باشند کافی نیست.

کمک های هدفمند برای خانواده های کم دسترس به شغلهای متنوع و دارای عواید بهتر

پالیسی نامه هذا سطح عواید اعضای مختلف خانواده و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژی های بسیج کاری و در نتیجه چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی تامین معیشت درازمدت آن خانواده را مورد بررسی قرار میدهد.

مسکن های غیر قانونی را قانونی بسازید تا به خانواده های فقیر حق تقاضای خدمات اساسی را بدهید

پالیسی نامه هذا به دسترسی به زمین قانونی و ارائه خدمات توجه زیاد می نماید و پیشنهاداتی راجع به چگونگی تطبیق سیاست های ارضی شهری و روشهای ارائه خدمات با شرایط در حال تغییر شهر های افغانستان ارائه میکند تا Read More

برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

این پالیسی نامه به اینکه افغانهای نه چندان فقیری که در شهر های بزرگ زندگی میکنند چگونه به کسب در آمد می پردازند، چگونه عواید شانرا خرج میکنند و همچنین به نمونه های اعتبار و پس انداز های آنان توجه Read More

ایجاد شغلهای باکیفیت بیشتر و دارای معاش ثابت بمنظور بهبود معیشتها و ثابت سیاسی

دسترسی ناکافی به اشتغال منشآ عمده آسیب پذیری برای طبقه فقیر شهری افغانستان و یک منبع محتمل بی ثباتی برای دولت به شمار میرود. این پالیسی نامه سطح عواید اعضای مختلف خانواده، و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژیهای Read More

میزان بالای خطرات مربوط به خانواده های فقیری که در تلاشند تا امرار معاشی در شهر های افغانستان ایجاد کنند را کاهش دهید

این پالیسی نامه بررسی میکند که چگونه خانواده ها در استراتژی های گره گشای عمدتاً کنش پذیری که غالباً آنها در حلقه ای از خطرات به دام می اندازد، درگیر شوند. در بسیاری از موارد خانواده ها تقریباً مورد هیچ Read More

بررسی واقعیات زندگی فقرا در شهر ها: میتود های انتروپولوژیک مطالعه و تحقیق معیشت شهری در افغانستان

این نشریه در مورد مشخصات فقرا در روستا های افغانستان است که از مصاحبه با بیجاشدگان، مهاجرین برگشته و باشندگان قدیمی کارته نو جمع آوری شده اند. کار ساحوی بر مبنای نمونه از 23 خانواده آسیب پذیر صورت گرفت یافته Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]