FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

معیشت شهری و آسیب پذیری

تمویل کننده: دولت های سویدن و سویس -UNAMA – EC
وضعیت: تکمیل شده است

درحالیکه شناخت و درک انعطاف پذیری نیازمندان  شهری مهم است اما این نمی تواند یک راهبرد باشد. مردم فقیر از پیش با یک محیط ناکارا ادارت رسمی  و موانع بیشمار روبرواند.
در بین سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان زندگی و و سیله معیشت افراد نیازمند را در شهر های افغانستان که به طوربی سابقه در حال گسترش و افزایش است و به سرعت گام به سوی آشفته گی میگذارد بررسی نمود. این تحقیق متکی بر تحقیقات موضوعی در کابل، هرات، جلال آباد،  مزار شریف و پلخمری است.
صفوف روز افزون نیازمندان شهری در نواحی شهر کابل حتی منجر به عدم  دسترسی به ضروریات اولیه گردیده است آنچه عامل آن اسباب چون فقدان ظرفیت و اکثرا هم عدم تمایل و اراده به  فراهمی این نیازمندی ها به وسیله مسوولین شهری است.
با افزونی نقل مکان  خانواده ها به مراکز شهری، پالیسی های نا سازگار زمین نظر به مقتضای زمان، مکررا ناکام به درک وجوه اعمار خانه های جدید الاعمار غیر رسمی میشود که عمدتا منتج به ازدیاد نفوس شهری میگردند.
باشندگان این ساحات در حد حیرت آوری متکی و وابسته بر مشاغل غیررسمی منحیث منبع عایداتی اند که شاید بتواند یک منبع ثبات و پایداری را در زندگی شان میسر سازد. این چنین حالت معمولا خانواده ها را آسیب پذیراز شرایط غیر صحی، مصون نبودن درمحل کار و بهره برداری ها توسط روسا و یا استخدام کنندگان میسازد. عواید نا کافی به معنی این است که بسیاری از خانواده ها جهت فراهم نمودن مواد اولیه مورد نیاز انبار از قرض را بر شانه های خود  حمل مینمایند  که این بنابرنداشتن و یا عدم سرمایه و همبستگی محلی امید اندکی برای بهبود وضعیت آنها میگذارد. یافته های این تحقیق توصیه میدارد که شهرداران باید توجه  بیشتر در هر دو مورد; سهم  مهم خانواده های فقیر که در اقتصاد محلی کشور دارند و نواحی که منحیث ساحه های رهایشی به طور غیر قانونی توسط آنها اشغال گردیده مبذول نمایند. شهرداران باید کار بیشتر جهت ثبت و راجستر نمودن زمینها، تلاش جهت دریافت  دلایل مبنی بر افزونی مفرط مزدوری وکوشش های سنجیده و مرتب برای توسعه به سوی گنجایش محیط  گسترده شهری انجام دهند.a

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

مصئونیت شهری مفکوره نسبتاً نوینی در محیط پالیسی، برنامه ریزی شهریِ برون و درون بودجه ملی و قواعد و رویه های اداری در افغانستان است. رشد سریع شهرنشینی طی ۱۶ سال گذشته موجب آسیب پذیری ها، محرومیت ها و ناامنی ادامه مطلب

مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان ( ۱۳۸۲ )، با آنكه داراى پاره اى ناهمگونى ها و اشكالات زبانى است اما در امر تسجيل حقوقو آزاديهاى اساسى شهروندان گام بزرگى به پيش است. در اين قانون، حقوق اساسى شهروندان مانند اصل ادامه مطلب

ایجاد سیستمهای حمایت اجتماعی برای فقرای شهری بمنظور کاهش اتکای آنها به شبکه های اجتماعی و آسیب پذیری

این پالیسی نامه به بحث در این مورد میپردازد که خانواده های شهری تا چه میزان متمایل اند که بر روابط اجتماعی تکیه کنند؛ و اینکه چطور این شبکه ها در نجات مردم از فقر کافی نمیباشند. این مسئله، پیشنهاداتی ادامه مطلب

کمک های هدفمند برای خانواده های کم دسترس به شغلهای متنوع و دارای عواید بهتر

پالیسی نامه هذا سطح عواید اعضای مختلف خانواده و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژی های بسیج کاری و در نتیجه چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی تامین معیشت درازمدت آن خانواده را مورد بررسی قرار میدهد.

مسکن های غیر قانونی را قانونی بسازید تا به خانواده های فقیر حق تقاضای خدمات اساسی را بدهید

پالیسی نامه هذا به دسترسی به زمین قانونی و ارائه خدمات توجه زیاد می نماید و پیشنهاداتی راجع به چگونگی تطبیق سیاست های ارضی شهری و روشهای ارائه خدمات با شرایط در حال تغییر شهر های افغانستان ارائه میکند تا ادامه مطلب

برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

این پالیسی نامه به اینکه افغانهای نه چندان فقیری که در شهر های بزرگ زندگی میکنند چگونه به کسب در آمد می پردازند، چگونه عواید شانرا خرج میکنند و همچنین به نمونه های اعتبار و پس انداز های آنان توجه ادامه مطلب

ایجاد شغلهای باکیفیت بیشتر و دارای معاش ثابت بمنظور بهبود معیشتها و ثابت سیاسی

دسترسی ناکافی به اشتغال منشآ عمده آسیب پذیری برای طبقه فقیر شهری افغانستان و یک منبع محتمل بی ثباتی برای دولت به شمار میرود. این پالیسی نامه سطح عواید اعضای مختلف خانواده، و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژیهای ادامه مطلب

ميزان بالاي خطرات مربوط به خانواده هاي فقيري كه در تلاشند تا امرار معاشي در شهرهاي افغانستان ايجاد كنند، را كاهش دهيد

این پالیسی نامه بررسی میکند که چگونه خانواده ها در استراتژی های گره گشای عمدتاً کنش پذیری که غالباً آنها در حلقه ای از خطرات به دام می اندازد، درگیر شوند. در بسیاری از موارد خانواده ها تقریباً مورد هیچ ادامه مطلب

بررسی واقعیات زندگی فقرا در شهر ها: میتود های انتروپولوژیک مطالعه و تحقیق معیشت شهری در افغانستان

این نشریه در مورد مشخصات فقرا در روستا های افغانستان است که از مصاحبه با بیجاشدگان، مهاجرین برگشته و باشندگان قدیمی کارته نو جمع آوری شده اند. کار ساحوی بر مبنای نمونه از ۲۳ خانواده آسیب پذیر صورت گرفت یافته ادامه مطلب