FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مناسبات ومالکیت زمین

Founder(s): بانک جهانی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، بانک جهانی، دولت سویدن و سویزرلند - تکمیل شده
Status: Completed
Publications from this research project:

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

هدف عمومی این نشریه اینست تا بتواند منازعات مربوط به زمین را به صورت منصفانه، موثر و قانونی حل و فصل و یا در حل و فصل آن همکاری نماید

زمین ، مردم و دولت در افغانستان 2002-2012

پژوهش حاضر رسیدگی رسمی به حقوق زمین در افغانستان را در دهه بعد از موافقتنامه بن اول (2002 – 2012 )، مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد. هدف این تحقیق مستند ساختن انکشافات اخیر به منظور درک بهتر وضع حاضر و Read More

مديريت زمين در بلا تكليفى نگاهى به قانون جديد پيشنهاد شده براى مديريت اراضى افغانستان

قانون سابقه مديريت اراضى افغانستان كه آخرين بار در سال 2008 مورد بازبينى قرار گرفت، اينك براى بار دوم تجديد نظر مى شود. تا نيمه هاى سال 2012 ، بيش از يكصد مورد اصلاحات در اين قانون پيشنهاد گرديده است. Read More

اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات: مسيرير رو به پيش

این توضیح نامه اطلاعات را از سه مطالعه موضوعی در بامیان، بدخشان و فاریاب بطور خلاصه ارائه مینماید و مسایل مالکیت ارضی را ارزیابی مینماید.همچنان در قسمت حل این مسایل به پالیسی سازان توصیه ها ارائه مینماید.

بحران در مالکیت بر زمین : اعاده مصونیت مالکیت برزمین در افغانستان

در این نشریه ذکر گردیده است که موسسات امداد کننده واقعیت را که حقوق زمین در پروسه صلح و بازسازی موقف مرکزی دارد درک ننموده و درس های پر ارزشی را که از تجربه در شرایط دیگر دارنددر اختیار اداره Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]