FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مناسبات ومالکیت زمین

تمویل کننده: بانک جهانی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، بانک جهانی، دولت سویدن و سویزرلند - تکمیل شده
وضعیت: تکمیل شده است

مالکیت برزمین تاثیر به سزائی در انکشاف زراعت دارد که می تواند به نوبه خویش اساس قابل پییش بینی شده برای انکشاف روستا ها باشد.

مطالعات  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد مناسبات بر مالکیت زمین مشتمل بر تحقیقی مبنی بر منازعات روستایی زمین در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و تحقیق جداگانه دیگری که  ارتقای ظرفیت حکومت را جهت رسیدگی به منازعات و آسیب پذیزی مربوط به اراضی به آزمایش گرفته بود میباشد که درسال ۲۰۰۹ به اتمام رسید.

مالکیت برزمین و خانه مرام حیاتی فردی و همگانی را جهت بقا تشکیل میدهد. اگر چه عوامل چون رشد نفوس، غصب زمین توسط زورمندان و پولداران یکجا با منازعات از قبل موجود  سطح منازعات بالای زمین  را در حال حاضردر کشور افزایش داده است. که این همه آمیخته با قانونی اند که بسا اوقات موفق نمی گردد  تا میکانیزم های موجوده مالکیت برزمین و دسترسی به آنرا به صورت کل بازتاب دهد.

فقدان تشخیص قانونی میان ملکیت عامه ودولتی مواقع را برای ارتباطات قومی مهیا ساخته است که اکثرآ باعث تشنج منازعات میان مالداران و زمینداران میگردد که این مسایل به ماجرا های قرن نزدهم بر میگردد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

هدف عمومی این نشریه اینست تا بتواند منازعات مربوط به زمین را به صورت منصفانه، موثر و قانونی حل و فصل و یا در حل و فصل آن همکاری نماید

زمین ، مردم و دولت در افغانستان ۲۰۰۲-۲۰۱۲

پژوهش حاضر رسیدگی رسمی به حقوق زمین در افغانستان را در دهه بعد از موافقتنامه بن اول (۲۰۰۲ – ۲۰۱۲ )، مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد. هدف این تحقیق مستند ساختن انکشافات اخیر به منظور درک بهتر وضع حاضر و ادامه مطلب

مديريت زمين در بلا تكليفى نگاهى به قانون جديد پيشنهاد شده براى مديريت اراضى افغانستان

قانون سابقه مديريت اراضى افغانستان كه آخرين بار در سال ۲۰۰۸ مورد بازبينى قرار گرفت، اينك براى بار دوم تجديد نظر مى شود. تا نيمه هاى سال ۲۰۱۲ ، بيش از يكصد مورد اصلاحات در اين قانون پيشنهاد گرديده است. ادامه مطلب

اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات: مسيرير رو به پيش

این توضیح نامه اطلاعات را از سه مطالعه موضوعی در بامیان، بدخشان و فاریاب بطور خلاصه ارائه مینماید و مسایل مالکیت ارضی را ارزیابی مینماید.همچنان در قسمت حل این مسایل به پالیسی سازان توصیه ها ارائه مینماید.

بحران در مالکیت بر زمین : اعاده مصونیت مالکیت برزمین در افغانستان

در این نشریه ذکر گردیده است که موسسات امداد کننده واقعیت را که حقوق زمین در پروسه صلح و بازسازی موقف مرکزی دارد درک ننموده و درس های پر ارزشی را که از تجربه در شرایط دیگر دارنددر اختیار اداره ادامه مطلب