FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

Founder(s): Stichting Vluchteling ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرن، اتحادیه اروپا
Status: Completed
Publications from this research project:

چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در افغانستان

در سال های اخیر، مسئله سفر اطفال بدون همراه به خارج از کشور در محور افزایش نگرانی ها قرار داشته است. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که شمار اطفال بدون همراه که به اروپا میرسند، افزایش یافته و تشویش های Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]