FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

تمویل کننده: Stichting Vluchteling ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرن، اتحادیه اروپا
وضعیت: تکمیل شده است

در نوامبر ۲۰۱۲، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پژوهش تازه ای دیگری را در باره مهاجرت آغازنمود، ولی اینبار با توجه در خصوص اطفال مواجه به خطر درهنگام سفر از افغانستان به اروپا یا استرالیا. هدف از طرح این پروژه  دریافت  معلومات بیشتر در مورد شرایط و انگیزه های خاص که باعث مهاجرت های انفرادی  اطفال به بیرون از کشور میگردد میباشد. این پژوهش ضمن با در نظر داشت عوامل قومیت، با یک دید مقایسوی میان جوامع که بالاترین و پایانترین آمار فرستادن اطفال شانرا به بیرون از کشور دارند این موضوع را  جهت  طرح پالیسی و پلان های راهبردی درمورد این مسله تحت مطالعه قرار میدهد.

استفاده از روش کیفیتی در این پژوهش، و نتایج بدست آمده  از آن ممکن است فراهم کننده  معلومات بیشتر برای ترتیب و به راه اندازی آن کمپاین های باشد که در آینده به همکاری سازمان های دیگر به هدف در یافت دلایل، شرایط وعوامل بالقوه که اطفال افغان و فامیل های شان از کشور های  چون (افغانستان، ایران و پاکستان) عازم اروپا میگردند،  پیش برده خواهد شد.

نتایج حاصله از این پروژه تحقیقاتی در تابستان سال ۲۰۱۳ نشر خواهد گردید.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در افغانستان

در سال های اخیر، مسئله سفر اطفال بدون همراه به خارج از کشور در محور افزایش نگرانی ها قرار داشته است. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که شمار اطفال بدون همراه که به اروپا میرسند، افزایش یافته و تشویش های ادامه مطلب