FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

Founder(s): تمویل کنندگان EU, ODI
Status: In Progress
Publications from this research project:

زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

این پالیسی نامه به طور مختصر چهارچوبی را ارایه می کند که به ما در تحلیل و درک انگیزه های زنان رأی دهنده و نامزد و عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده مشارکت زنان به حیث رأی دهنده و نامزد در Read More

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در “رفتار روستا” و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات Read More

سیاست و حکومتداری در افغانستان: ولایت ننگرهار

معمولا دولت افغانستان به عنوان یک دولت چند پارچه و شکننده توصیف می شود. موارد زیادی نشاندهنده این است که دولت مرکزی عملا در عملکرد موثر و فراتر از پایتخت ناکام بوده است. این امر به این معنی نیست که Read More

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاطان کابل

این تحقیق تلاش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت عمل می کنند، نایل آید. این کار از طریق تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان Read More

دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

این تحقیق در مورد بازار پیاز بوده و اینکه چگونه بازار کالاهای زراعتی فعالیت می کنند و شیوه هایی که روابط اجتماعی دسترسی به بازار را در ارتباط با اطلاعات، قرضه، مصارف مبادله، رفع خطرات مساعد می سازند، مطالعه می Read More

سیاست و حکومتداری ولایتی درافغانستان: ولایت ننگرهار

معمولا، حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد چند پارچه و شکننده توصیف گردیده است. هر چند که  ،حکومت مرکزی در موارد بسیاری، به ویژه فراتر از پایتخت، به درستی و با موثریت لازم عمل نکرده است، اما این به معنای Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]