FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

تمویل کننده: EU, ODI
وضعیت: تکمیل شده است

SLRC در هشت کشوری که تحت تمرکز دارد، تحقیق می کند. اینکشورها عبارت اند از: پاکستان، نیپال، سریلانکا، جمهوری سیرالئون، جمهوری دموکراتیککانگو، سودان جنوبی، یوگاندا، و افغانستان. بخش تحقیقات مربوط به افغانستان، ازسوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) به پیش برده می شود. این پروژه، روی سه بخش تحقیقاتی که بهآجندای کلی SLRC ربط دارد، متمرکز است:

  • دولتداریروستایی، ارایه خدمات و برنامه های کمک رسانی
  •       زندگی اقتصادی و خط سیر معیشتی و
  • ارایهخدمات و ظرفیت سازی ساختارهای اجتماعی منطقه ای

تحقیق این پروژه در افغانستان، در بهار سال ۲۰۱۳ آغاز شد.برای جزییات بیشتر در مورد گروه تحقیقی، به صفحه انترنتی رسمی SRLC مراجعه کنید.