FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

تمویل کننده: EU, ODI
وضعیت: تکمیل شده است

SLRC در هشت کشوری که تحت تمرکز دارد، تحقیق می کند. اینکشورها عبارت اند از: پاکستان، نیپال، سریلانکا، جمهوری سیرالئون، جمهوری دموکراتیککانگو، سودان جنوبی، یوگاندا، و افغانستان. بخش تحقیقات مربوط به افغانستان، ازسوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) به پیش برده می شود. این پروژه، روی سه بخش تحقیقاتی که بهآجندای کلی SLRC ربط دارد، متمرکز است:

  • دولتداریروستایی، ارایه خدمات و برنامه های کمک رسانی
  •       زندگی اقتصادی و خط سیر معیشتی و
  • ارایهخدمات و ظرفیت سازی ساختارهای اجتماعی منطقه ای

تحقیق این پروژه در افغانستان، در بهار سال ۲۰۱۳ آغاز شد.برای جزییات بیشتر در مورد گروه تحقیقی، به صفحه انترنتی رسمی SRLC مراجعه کنید.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان

این مقالۀ معلوماتی یافته ها و شواهد در مورد ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت را برجسته میسازد. این مقاله در نتیجۀ پنچ سال تحقیق (۲۰۱۲ – ۲۰۱۷ ) واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد مسئله ارتباطات میان ارائه ادامه مطلب

از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

از کتگوریهای مروج برای تشریح بازارها نمیتوان در افغانستان استفاده کرد. عمده فروشان و پرچون فروشان فقط نام هائی هستند که نمی توانند تشریح کنند کار گزاران چه میکنند. کارگزارانیکه از نفوذ سیاسی قوی برخوردارند با استفاده از ارتباطات شان ادامه مطلب