FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

تمویل کننده: تمویل کنندگان EU, ODI
وضعیت: در حال انجام

در هشت کشوری که تحت تمرکز دارد، تحقیق می کند. اینکشورها عبارت اند از: پاکستان، نیپال، سریلانکا، جمهوری سیرالئون، جمهوری دموکراتیککانگو، سودان جنوبی، یوگاندا، و افغانستان. بخش تحقیقات مربوط به افغانستان، ازسوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) به پیش برده می شود. این پروژه، روی سه بخش تحقیقاتی که بهآجندای کلی SLRC ربط دارد، متمرکز است:

· دولتداریروستایی، ارایه خدمات و برنامه های کمک رسانی

· زندگی اقتصادی و خط سیر معیشتی و

· ارایهخدمات و ظرفیت سازی ساختارهای اجتماعی منطقه ای

تحقیق این پروژه در افغانستان، در بهار سال ۲۰۱۳ آغاز شد.برای جزییات بیشتر در مورد گروه تحقیقی، به صفحه انترنتی رسمی SRLC مراجعه کنید.

نشریات این پروژه

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

این پالیسی نامه به طور مختصر چهارچوبی را ارایه می کند که به ما در تحلیل و درک انگیزه های زنان رأی دهنده و نامزد و عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده مشارکت زنان به حیث رأی دهنده و نامزد در ادامه مطلب

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در “رفتار روستا” و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات ادامه مطلب

سیاست و حکومتداری در افغانستان: ولایت ننگرهار

معمولا دولت افغانستان به عنوان یک دولت چند پارچه و شکننده توصیف می شود. موارد زیادی نشاندهنده این است که دولت مرکزی عملا در عملکرد موثر و فراتر از پایتخت ناکام بوده است. این امر به این معنی نیست که ادامه مطلب

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاطان کابل

این تحقیق تلاش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت عمل می کنند، نایل آید. این کار از طریق تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان ادامه مطلب

دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

این تحقیق در مورد بازار پیاز بوده و اینکه چگونه بازار کالاهای زراعتی فعالیت می کنند و شیوه هایی که روابط اجتماعی دسترسی به بازار را در ارتباط با اطلاعات، قرضه، مصارف مبادله، رفع خطرات مساعد می سازند، مطالعه می ادامه مطلب

سیاست و حکومتداری ولایتی درافغانستان: ولایت ننگرهار

معمولا، حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد چند پارچه و شکننده توصیف گردیده است. هر چند که  ،حکومت مرکزی در موارد بسیاری، به ویژه فراتر از پایتخت، به درستی و با موثریت لازم عمل نکرده است، اما این به معنای ادامه مطلب